Ny mat - endring bruksvilkår - galaktooligosakkarid

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1381 av 8. august 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om bruksbetingelsene for galakto-oligosakkarid

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1381 of 8 August 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food galacto-oligosaccharide

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksvilkårene for galaktooligosakkarid, som tidligere er godkjent som ny mat og oppført i unionslisten. Ingrediensen godkjennes for næringsmidler til spesielle medisinske formål, som er ment for den generelle befolkningen unntatt sped- og småbarn. Det er angitt en maksimumsgrense for tilsetning.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte i en risikovurdering vedtatt 28. februar 2022 at en slik utvidet bruk av ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser.

Ved rettsakten endres bruksvilkårene for galaktooligosakkarid i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1381
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R1381

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: