Ny mat - endring bruksvilkår, merkekrav og spesifikasjoner - calanusolje

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/966 av 21. juni 2022 som godkjenner endringer i bruksvilkårene, de spesifikke merkekravene og spesifikasjonene for olje fra Calanus finmarchicus i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/966 of 21 June 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use, the specific labelling requirements and specifications of the novel food Calanus finmarchicus oil

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring av bruksvilkår, spesifikasjoner og merkekrav for calanusolje (olje fra raudåte, Calanus finmarchicus), som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Nivået for astaxanthinestere økes til 0,25 % i spesifikasjonen. Det innføres et høyere maksimumsnivå for astaxanthinestere i calanusolje den generelle befolkningen over 14 år, i tillegg til det gjeldende maksimumsnivået for oljer til den generelle befolkningen unntatt sped- og småbarn. Merkekravene endres for å sikre at de ulike produktene brukes av riktig målgruppe, og det innføres krav om at andre astaxanthin-tilskudd ikke bør brukes samtidig. 

EU-kommisjonen har vurdert at det ikke er nødvendig å be Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om råd i denne saken, ettersom endringene i astaxanthin-nivå ikke vil overstige et akseptabelt daglig inntak (ADI) på 0,2 mg/kg kroppsvekt, som tidligere er etablert av EFSA.

Ved rettsakten endres bruksvilkår, spesifikasjoner og merkekrav for calanusolje (olje fra raudåte, Calanus finmarchicus), i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet ovenfor.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/966
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0966

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.08.2022
Frist returnering standardskjema: 16.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: