Spesifisering av regler for ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier

Kommisjonsforordning (EU) 2022/804 av 16. februar 2022 om supplerende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 som spesifiserer prosedyreregler for tiltak for ESMAs tilsyn med visse benchmark administratorer

Commission delegated regulation (EU) 2022/804 of 16 February 2022 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council by specifying rules of procedure for measures applicable to the supervision by the European Securities Markets Authority of certain benchmark administrators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Beslutningen ble truffet av EU-kommisjonen 16. februar 2022 og trådte i kraft 27. mai 2022. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

I henhold til referanseverdiforordningen (EU) 2016/1011 artikkel 48f og g, har ESMA etter visse vilkår, myndighet til å ilegge administratorer under tilsyn, bøter og periodiske straffegebyrer. Artikkel 48i (10) krever imidlertid at Kommisjonen spesifiserer fremgangsmåten for ileggelse av bøter og straffegebyrer, inkludert retten til et forsvar, innkrevingen av bøtene og tidsbegrensningen for håndheving av straffen. 

I tilfeller hvor ESMA finner at det foreligger sterke indikasjoner på forhold som utgjør brudd på kravene etter referanseverdiforordningen artikkel 42 for administratorer, skal ESMA utnevne en uavhengig etterforskningsoffiser til å undersøke saken. Ved ferdigstillelse av saken skal offiseren oversende en komplett fil til ESMA. Vedkommende som befinner seg under etterforskning, skal informeres om etterforskningens funn og resultater, som et viktig ledd i retten til forsvar og muligheten til kontradiksjon. Vedkommende skal gis mulighet til å bli hørt og bli assistert av en advokat etter eget valg. 

Før det fattes en endelig avgjørelse med hensyn til bøter eller tilsynstitak, bør ESMA sørge for at vedkommende gis mulighet til gi ytterligere skriftlige kommentarer. 

For å sikre at vedkommende samarbeider med etterforskningen, kan ESMA iverksette visse tvangstiltak. Videre, når ESMA har fattet en beslutning som krever at en person stanser en pågående overtredelse, har bedt om å oppgi fullstendig informasjon eller oversendelse av materiale, eller har tatt en beslutning om å gjennomføre en inspeksjon, kan ESMA pålegge periodiske straffegebyrer for å tvinge vedkommende som er under etterforsning, til å overholde beslutningen som er fattet.   

Retten til kontradiksjon bør veies mot behovet for iverksettelse av snarlige tiltak fra ESMA. Der hastetiltak i henhold til artikkel 48e er berettiget, bør vedkommende gis anlending til å uttale seg umiddelbart etter at besluting om iverksettelse av nevnet tiltak er fattet. Myndigheten til å pålegge et periodisk straffegebyr bør utøves med behørig hensyn til retten til forsvar, og bør ikke opprettholdes utover den perioden som er nødvendig.

Etter at en person som er gjenstand for etterforskning har mottatt konklusjonen på etterforskningen, skal vedkommende gis tilgang til dokumentfilen. 

Myndighet til å ilegge bøter og tvangsmulkt bør utøves innen rimelig tid, og bør derfor ha en foreldelsesfrist. Foreldelsesfrister for ileggelse og tvangsfullbyrdelse av bøter eller straffegebyrer, bør ta hensyn til eksisterende unionslovgivning og ESMAs erfaring med håndhevelse av slik lovgivning.

I henhold til europaparlamentet- og rådsforordning (EU) 2021/168, kan tredjelands referanseverdier brukes i Unionen uten at de relevante administratorene trenger å søke godkjenning i en overgangsperiode forlenget til 2023. I denne overgangsperioden vil referanseverdiene i tredjeland være tilgjengelige for bruk i Unionen etter at overgangsperioden er over. Følgelig bør bestemmelser om bøter i løpet av en slik periode bare gjelde for administratorer i tredjeland som frivillig har søkt om godkjenning før utløpet av overgangsperioden, og der den relevante nasjonale kompetente myndighet eller ESMA har gitt godkjenning. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan skje i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er per august 2022 seks norsk administratorer av referanseverdier. Gjennomføring vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/804
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32022R0804

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2022
Frist returnering standardskjema: 30.09.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: