TSI PRM - endring av tsjekkisk språkversjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/721 av 10. mai 2022 om endring av den tsjekkiske språkversjonen av bilaget til kommisjonsforordning (EU) 1300/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende tilgjengelighet for personer med funksjonshemming og nedsatt bevegelighet i EUs jernbanesystem

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/420 of 16 March 2020 correcting the German language version of Regulation (EU) 2016/919 on the technical specification for interoperability relating to the ‘control-command and signalling’ subsystems of the rail system in the European Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 10. mai 2022.

Rettsakten følger EFTAs hurtiprosedyre og har ikke vært behandlet i SU Transport. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/721 av 10. mai 2022 om endring av den tsjekkiske språkversjonen av bilaget til kommisjonsforordning (EU) 1300/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende tilgjengelighet for personer med funksjonshemming og nedsatt bevegelighet i EUs jernbanesystem (forordningen) medfører en rettelse av den tsjekkiske utgave av vedlegget til forordningen kapittel 7 punkt 7.2.1.2.2 nr. 1 og nr. 2. Forordningen medfører for øvrig ingen enringer, og påvirker ikke de andre språkversjonene av forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil ikke bli tatt inn i norsk rett. Endringsforordningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/721
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0721

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: