Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringsysstemer i dokumentmalene

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1177 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 ved å introdusere og oppdatere, i malene for opplysningsdokumentet og samsvarssertifikatet, oppføringer med hensyn til visse sikkerhetssystemer, og justering av nummereringssystemet for en type kjøretøy, system, komponent eller separat teknisk enhet

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1177 of 7 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2020/683 by introducing and updating, in the templates for the information document and certificate of conformity in paper format, the entries as regards certain safety systems, and adjusting the numbering system for the approval certificates for a type of vehicle, system, component or separate technical unit Sis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 7. juli 2022  og kom til anvendelse i EU den 28. juli 2022. 

Forordningen vil bli sendt på nasjonal høring høsten 2022. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 28.10.22, beslutning nr. 277/2022. Endringsforskrift ble vedtatt 18.11.22, og Form 1 ble sendt ESA den 20.11.22

Sammendrag av innhold

Administrative krav og rutiner knyttet til typegodkjenning av kjøretøy fremgår av forordning (EU) 2020/683. Juli 2022 trådte ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 i kraft, og medfører behov for visse justeringer av 2020/683. Forordning (EU) 2022/1177 endrer/oppdaterer forordning (EU) 2020/683 når det gjelder informasjon som skal fremgå av opplysningskjemaets papirformat knyttet til typegodkjenning av kjøretøy. Det er foretatt følgende endringer:

  • Modellene for opplysningsskjemaene i vedlegg I og II til forordning (EU) 2020/683 endres slik at opplysningene blir i samsvar med kravene i sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144, som trådte i kraft i EU 7. juli 2022. 
  • I vedlegg IV er det foretatt endring av nummereringen i godkjenningsdokumentene til gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 slik at opplysningene/nummereringen blir i overenstemmelse med forordning (EU) nr. 2019/ 2144
  • Vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2020/683 når det gjelder  EU-typegodkjenningsmerket for komponenter og separate tekniske enheter endres ved at det henvises til sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144.
  • Vedlegg VIII i forordning (EU) 2020/683 endres slik at det blir krav om at det oppgis hvilke førerstøttesystemer som er montert på kjøretøyet. Opplysningsplikten omfatter førerstøttesystemene emergency lane-keeping assistance (ELKS), intelligent speed assistance (ISA), driver drowsiness and attention warning systems (DDAW) og event data recorder (EDR). 

Endringene som fremkommer i vedlegg V vil tre i ikraft 1. januar 2024.  

EU-hjemmel

Forordning 2022/1177 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli implementert i forskrift 28. juni 2022 nr. 1233 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen går etter EFTAs hurtigprosedyre og vil derfor ikke bli forelagt noe Spesialutvalg for vurdering. 

Vurdering

Forordningen vurderes relevant og akseptabelt for Norge av Statens vegvesen. 

Andre opplysninger

Nroge har vært tilstede i forbindelse med utarbeidelse av denne fororordningen. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1177
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1177

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2022
Frist returnering standardskjema: 20.07.2022
Dato returnert standardskjema: 20.07.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 277/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.10.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 18.11.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.11.2022