Utfyllende bestemmelser til MiFID II om tredjestatsfilialers rapportering

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1220 av 14. juli 2022 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder i hvilket format filialer av tredjestatsforetak og vedkommende myndigheter skal rapportere informasjonen som nevnt i direktivets artikkel 41 nr. 3 og 4

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1220 of 14 July 2022 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the format in which branches of third-country firms and competent authorities have to report the information referred to in Article 41(3) and (4) of that Directive

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering for gjennomføring i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II) fastsetter at verdipapirforetak fra tredjestater som har fått tillatelse til å etablere filial i en EU/EØS-stat, årlig skal rapportere nærmere bestemte opplysninger om filialens virksomhet til nasjonale tilsynsmyndigheter (i Norge: Finanstilsynet). Nasjonale tilsynsmyndigheter skal på forespørsel også rapportere nærmere bestemte opplysninger om filialvirksomhet fra tredjestatsforetak til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA). 

Den tekniske gjennomføringsforordningen fastsetter formatet for henholdsvis filialens og de nasjonale tilsynsmyndighetenes rapporteringsplikt. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Forordningen er basert på et endringsdirektiv til MiFID II. Endringsdirektivet (2019/2034) er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen fordrer at endringsdirektivet er innlemmet. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/1220
Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU
Celexnr.: 32022R1220

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2022
Frist returnering standardskjema: 09.11.2022
Dato returnert standardskjema: 01.09.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: