Utfyllende bestemmelser til MiFIR om ESMAs prosedyrer for ileggelse av bøter

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/803 av 16. februar 2022 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 som spesifiserer prosedyrene for den Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndighets utøvelse av myndighet til å ilegge leverandører av databehandlingstjenester bøter eller løpende mulkter

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/803 of 16 February 2022 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and the Council by specifying rules of procedure for the exercise of the power to impose fines or periodic penalty payments by the European Securities Markets Authority regarding data reporting service providers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til bestemmelser i MiFIR (forordning (EU) 600/2014) om ESMAs myndighet til å ilegge leverandører av datarapporteringstjenester bøter og løpende mulkter. MiFIR ble endret ved Forordning (EU) 2019/2175 som ga ESMA kompetanse til å autorisere, føre tilsynet med og bøtelegge leverandørene av datarapporteringstjenester. Kommisjonsorordningen behandlet i dette notatet (kommisjonsforodning (EU) 2022/803) gir detaljerte regler for ESMAs arbeid i forbindelse med ileggelse av bøter og mulkter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gir utfyllende regler til bestemmelser som ikke er inntatt i EØS-avtalen ennå (endringsforordning 2019/2175). Endringsforordning 2019/2175 gir ESMA bøteleggingskompetanse, og det er til vurdering om det er nødvendig med tilpasningstekster i forbindelse med innlemmelse av den forordningen i EØS-avtalen.

Etter innlemmelse i EØS-avtalen, vil reglene kunne gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen innebærer i seg selv ingen bøteleggingskompetanse, kun en nærmere klargjøring av hvordan ESMA skal fastsette bøtene.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Det vil være behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet i kommisjonsforordningen.

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til bestemmelser som ikke er inntatt i EØS-avtalen ennå (forordning (EU) 2019/2175). Forordning (EU) 2019/2175 gir ESMA bøteleggingskompetanse, og det er til vurdering om det er nødvendig med tilpasningstekst ifbm innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)0849
Rettsaktnr.: (EU) 2022/803
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0803

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.03.2022
Frist returnering standardskjema: 14.07.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: