Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1385 av 8. august 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1385 of 8 August 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 28. juni og 9 juli 2022 i provinsen Quebec.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 6. juli 2022 i Birsay, Orkenøyene i Skottland og den 21. juli 2022 i Dartington, South Hams, Devon i England.

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa:

  • den 12., 15,, 19. og 21. juli 2022 i Deschutes County, state of Colorado.
  • den 14., 19. og 26. juli 2022 i Sanpete County, state of Utah.
  • den 18. juli 2022 i Snohomish County, state of Washington.

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at 2 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 11. og 21. april 2022 i Quebec nå er bekjempet.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at 11 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 23. februar til 22. april 2022 i Blaydon, Gateshead, Tyne and Wear, England; Elmswell, Mid Suffolk, Suffolk, England; Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, England; Market Weston, West Suffolk, Suffolk, England; Stowmarket, Mid Suffolk, Suffolk, England; Newton St Cyres, Mid Devon, Devon, England; Tedburn St Mary, Teignbridge, Devon, England; Eye, Mid Suffolk, Suffolk, England og Erewash, Derbyshire, England nå er bekjempet.

Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 19 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 23. februar til 13. april i 2022 i statene Delaware, Indiana, Iowa og South Dakota nå er bekjempet.

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada, Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i dyreimportforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/1385
Celexnr.: 32022R1385

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.08.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 10.08.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: