Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1429 av 25. august 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1429 of 25 August 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.08.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

  • ett utbrudd den 5. august ved Ashburton, Teignbridge, Devon, England
  • to utbrudd den 6. og 9. august ved Cullompton, Mid Devon, Devon, England
  • ett utbrudd den 10. august ved Tiverton, Mid Devon, Devon, England

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om ett utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 11. august i Northampton County, state of Pennsylvania.

Myndighetene i Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at ett tidligere varslet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 6. april 2022 ved Ely, East Cambridgeshire, Cambridgeshire, England nå er bekjempet.

Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 29 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 8. februar til 3 mai 2022 i statene; Indiana (7), Iowa (1), Maryland (1), Minnesota (7), Missouri (2), Montana (1), Oklahoma (1) og South Dakota (9), nå er bekjempet.

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/1429
Celexnr.: 32022R1429

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.08.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 29.08.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: