Liste over tredjestater med godkjent restkontrollprogram

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2293 av 18. november 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 når det gjelder lister over tredjeland med godkjent kontrollplan for bruk av farmakologisk aktive stoffer, maksimalegrenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk aktive stoffer og plantevernmidler og maksimalegrenseverdier for kontaminanter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2293 of 18 November 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the list of third countries with an approved control plan on the use of pharmacologically active substances, the maximum residue limits of pharmacologically active substances and pesticides and the maximum levels of contaminants

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.12.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten trer i kraft  i EU 14. desember 2022 og gjelder fra 15. desember 2022.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/625 (kontrollforordningen) fastsetter regler om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet. Forordning (EU) 2022/2293 supplerer kontrollforordningen om bestemmelser om innførsel av matproduserende dyr til matproduktsjon og andre varer til konsum fra tredjelande eller regioner til EU/EØS. Forordning (EU) 2022/2292 omhandler identifikasjon av dyr og varer til konsum, hvor det er et krav at de skal komme fra et tredjeland eller en region som nevnt i lister i forordning (EU) 2021/405 jf. artikkel 126(2)a) i kontrollforordningen.

Forordning (EU) 2022/2293 endrer forordning (EU) 2021/405 vedr. lister over tredje land med godkjente kontrollplaner for bruk av farmakologisk aktive stoffer, maksgrenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og maksgrenseverdier for kontaminanter. Listen over godkjente kontrollplaner fremlagt av tredje stater i beslutning 2011/163/EU videreføres i forordning (EU) 2022/2293 som endrer forordning (EU) 2021/405. I tillegg tilføyes det i forordning (EU) 2021/405 en ny artikkel 2a under artikkel 2. Denne artikkelen gir en beskrivelse av symboler som er brukt i vedlegget fra beslutning 2011/163/EU og som overføres til forordning (EU) 2021/405.

Innhold i artikkel 2a i forordning (EU) 2021/405 - Liste over tredjeland med godkjente kontrollplaner for farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og miljøgifter i dyr til matvareproduksjon og animalske produkter til konsum

- Kontrollplanene for farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og kontaminanter, iht. forordning (EU) 2022/2292 (artikkel 6(1)), og som er sendt til kommisjonen av tredjeland eller regioner og som er oppført i tabellen i vedlegg -I i forordning (EU) 2022/2293, er godkjent for dyr til matproduksjon og animalske produkter til konsum: Disse er merket med en "X" i tabellen.

- Tredjeland eller regioner som har søkt om å bli oppført i tabellen i vedlegg -I i forordning (EU) 2022/2293 iht. forordning (EU) 2022/2292 (artikkel 6(2)), men som ikke har fremlagt kontrollplaner for farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og kontaminanter og som i henhold til søknaden kun vil bruke råvarer fra enten medlemsstater eller andre tredjeland som har tillatelse til å importere slike råvarer til EU/EØS i samsvar med artikkel 2a(1) i denne forordningen til produksjon av varer bestemt for eksport til EU/EØS, er merket med "Δ" for de aktuelle artene eller varene i tabellen i vedlegg -I i denne forordningen.

-  Tredjeland eller regioner som har søkt om å bli inkludert i tabellen i vedlegg -I i forordning (EU) 2022/2293 iht. forordning (EU) 2022/2293 (artikkel 6(2)), men som ikke har levert kontrollplaner for farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og kontaminater for storfe, sauer/geiter, griser, hestedyr, kaniner eller fjørfe og som vil eksportere sammensatte produkter til EU/EØS ved bruk av bearbeidede animalske produkter fra disse artene med opprinnelse i en medlemsstat eller et tredjeland eller en region som har kontrollplaner for farmakologisk aktive stoffer, plantevernmidler og kontaminanter, er merket med "O" for artene som omfattes av dette i tabellen i vedlegg -I i denne forordningen.

-  Tredjeland eller regioner som har søkt om å bli inkludert i tabellen i vedlegg -I i forordning (EU) 2022/2293 iht. forordning (EU) 2022/2292 (artikkel 6(2)) og som er merket med "X" i tabellen i vedlegg -I i denne forordning under kategoriene «akvakultur», «melk» eller «egg», og som i henhold til søknaden har til hensikt å produsere sammensatte produkter, er også merket med "O" for resten av disse kategoriene som er ikke merket med "X" i tabellen i vedlegg -I i denne forordningen.

-  Tredjeland eller regioner som har søkt om å bli inkludert i listen i vedlegg -I i forordning (EU) 2022/2293 iht. forordning (EU) 2022/2292 (artikkel 6(2))og som er merket med "X" i tabellen i vedlegg -I i denne forordningen for kategoriene «storfe», «sau/geiter», «gris», «hestedyr», «fjørfe», «akvakultur», «melk», «egg», «kaniner», «vilt» eller «oppdrettsvilt» og som produserer sammensatte produkter med bearbeidede produkter laget av muslinger/bløtdyr med opprinnelse i enten medlemsstater, tredjeland eller regioner som er oppført i vedlegg VIII i forordning (EU) 2021/405, er i tillegg merket med "P" i tabellen i vedlegg -I i denne forordningen.

I artikkel 3, 6, 7, 10, 11, 15, 16 og 21 i forordning (EU) 2021/405 gjøres det også endringer. Setningene "og som oppført på listen i beslutning 2011/162/EU" endres til "og som er oppført i vedlegg -I til denne forordning". I artikkel 25 a og c i forordning (EU) 2021/405 endres setningene "og som er oppført i beslutning 2011/163/EU, hvis det er relevant" til "og som er oppført i vedlegg -I i denne forordning, hvis det er relevant". Vedlegget i denne forordningen (EU) 2022/2293 settes inn før vedlegg -I i forordning (EU) 2021/405.

Beslutning 2011/162/2011 oppheves i forbindelse med at gjeldende forordning trer i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaken endrer forordning (EU) 2021/405 slik at innholdet i beslutning 2011/163/EU videreføres der. Endringene vil innarbeides i forskrift 26. august 2021 nr. 2617 om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2021/405, som gjennomfører forordning (EU) 2021/405 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, da rettsakten viderefører bestemmelser fra beslutning 2011/163/EU som allerde er i kraft.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/2293
Celexnr.: 32022R2293

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: