Økologi-Endring i regler om utforming av økologisertifikatet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/207 av 24. november 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til malen for sertifikatet som bekrefter overholdelse av reglene for økologisk produksjon

Commission delegated regulation (EU) 2023/207 of 24 November 2022 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of the certificate attesting compliance with the rules on organic production

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/848 vedlegg VI, som omfatter regler og modell for utforming av et økologisertifikat i EØS-området. Økologisertifikatet viser en oversikt over hvilke aktiviteter den økologiske virksomheten har godkjenning for. Hovedformålet med sertifikatet er å bekrefte at virksomheten gjennomfører disse aktivitetene i samsvar med økologiregelverket. Sertifikatene oppdateres årlig av kontrollorganet i forbindelse med den årlige kontrollen av de økologiske virksomhetene. Økologisertifikatene er elektronisk tilgjengelig i Traces, og i forordning (EU) 2023/207 er det en endring i malen for økologisertifikatet med en ny referanse til bruk av kvalifisert elektronisk signatur ("e-seal") ved signering av økologisertifikatene i boks 7. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført som en endringsforskrift til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Endringsforskriften endrer § 2 i økologiforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2023/207 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er gjennomført en mindre endring i modellen for utforming av økologisertifikatet med en henvisning til bruk av kvalifisert elektronisk signatur ved signering av sertifikatene. Kontrollorganet Debio i Norge er i prosess med å få tilgang på en slik elektronisk signatur (behovet er meldt til DG Sante), og vil bli tatt i bruk innen fristen (01.07.2023). 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)207
Rettsaktnr.: 2023/207/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32023R0207

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2022
Frist returnering standardskjema: 24.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.02.2023
Høringsfrist: 11.04.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker