Delegert forordning om variablene i inntekts- og levekårsundersøkelsen i 2023

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/29 av 28. oktober 2021 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 ved å spesifisere antallet og titlene på variablene i inntekts- og levekårsområdet for arbeidsmarkedet og bolig, overføring av fordeler og ulemper mellom generasjoner, boligvansker, og ad hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/29 of 28 October 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables in the income and living conditions domain on Labour market and housing, Intergenerational transmission of advantages and disadvantages, Housing difficulties, and the 2023 ad hoc subject on Households energy efficiency

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om å etablere et felles rammeverk for europeisk statistikk om personer og husholdninger, basert på individdata samlet inn fra utvalgsundersøkelser er antatt EØS-relevant og i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XXI.

Artikkel 6 (1) i forordning (EU) 2019/1700 etablerer felles regler for å produsere europeisk statistikk for personer og husholdninger, basert på data på individnivå samlet inn fra utvalg. Artikkelen gir EU-kommisjonen fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som spesifiserer antallet og titlene på variablene i de forskjellige datasettene. I henhold til artikkel 6 (2) i forordningen skal antall variabler i den delegerte rettsakten ikke overstige antall variabler som var fastsatt på hvert område av Kommisjonen (Eurostat) da forordning (EU) 2019/1700 trådte i kraft med mer enn 5 prosent.

Den delegerte forordningen (EU) 2022/29 spesifiserer antallet og titlene på variablene i disse datasettene for inntekt og levekår som skal samles inn i 2023:

(a) treårige variabler for arbeidsmarked og bolig

(b) seksårige variabler for generasjonsoverføring av fordeler og ulemper, og boligvansker

(c) ad hoc-emnet i 2023 om husholdningers energieffektivitet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/29
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema: 18.02.2022
Dato returnert standardskjema: 13.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: