Ekvivalensavtale USA sjømat - endring helsesertifikat - 2022/158

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/158 av 4. februar 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1641 om innførselen av levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum fra De forente stater

Commission implementing regulation (EU) 2022/158 of 4 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2020/1641 regarding imports of live, chilled, frozen or processed bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods for human consumption from the United States of America

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 4. februar 2022 og kunngjort i Official Journal 7. februar 2022. Rettsakten trådte i kraft 27. februar 2022.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/1641 etablerer et forenklet helsesertifikat som skal følge forsendelser med levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum, som kommer fra statene Massachusetts og Washington i De forente stater (USA).

Rettsakten er basert på en ekvivalensavtale mellom EU og USA, og stadfestet gjennom denne rettsakten (2020/1641). Denne avtalen regulerer den veterinære grensekontrollen av levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum, og at regelverket i USA og EU er like og dermed kan man tillate en enklere import til EU/EØS. Reglene dekker kun produktene som kommer fra statene Massachusetts og Washington i USA.

Forordning (EU) 2022/158 oppdaterer helsesertifikatet som skal følge disse forsendelsene. Det nye i dokumentet er at det skal nå fremgå dato for når forsendelsen forlot USA, samt at det skal presiseres at produktene er beregnet på konsum av forbrukerne. Videre oppdateres regelverkshenvisningene i forhold til kravene som stilles til disse produktene, der det nå vises til de oppdaterte kravene gitt i forordning (EU) 2020/692.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom en endring av forskrift 20. november 2020 nr. 2424 om import av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler fra De forente stater.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Oppdateringen vil gi en klarer forståelse av regelverkskravene som stilles til produktene, samt at informasjonen om avsenderdato og tiltenkt bruk vil sikre en bedre oversikt om produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Forordning (EU) 2020/1641 regulerer særskilte forenklede importvilkår for innførselen av levende, kjølte, frosne eller behandlede toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler beregnet på konsum fra delstatene Massachusetts og Washington i De forente stater, når Norge er innførselsstedet i EØS-området. Dette gjøres via bruk av helsesertifikatet som er lagt i vedlegget til rettsakten.

Nå oppdateres helsesertifikatet gjennom forordning (EU) 2022/158 for å klargjøre regelverkskravene knyttet til hygienekrav. Videre innføres det nye felt som skal bekrefte avsendingsdato for forsendelsen og tiltenkt bruk av produktene (til konsum).

Mattilsynet vurderer rettsakten som fornuftig og vil sikre bedre etterlevelse av regelverkskravene for disse produktene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/158
Celexnr.: 32022R0158

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.02.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 27.02.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: