Endring av Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/583 for å hensynta visse øko-innovasjoner

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/309 av 24 februar 2022 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 for å hensynta visse øko-innovasjons CO₂-besparelser for beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO₂-utslippet for Daimler AG og Daimler AG-sammenslutningen

Commission Implementing Decision (EU) 2022/309 of 24 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/583 to take into account certain eco-innovation CO2 savings for the calculation of the average specific CO2 emissions of Daimler AG and the Daimler AG pool

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 24. februar 2022 og publisert i EU-tidende påfølgende dag. 

Jf tidligere avklaringer med Samferdseldepartementet er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Ble tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, og endringsforskrift ble vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Sammendrag av innhold

I sin dom i sak T-359/19 opphevet retten Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 når det gjelder beregningen for kalenderåret 2017 av gjennomsnittlig spesifikke CO2-utslipp og registrert CO2 besparelser for øko-innovasjoner for produsenten Daimler AG og Daimler AG-poolen. Det er derfor hensiktsmessig å justere verdiene fastsatt i nevnte beslutning. 

Besparelsene for øko-innovasjon av CO2 registrert i gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 bør økes med 0,292 g CO2/km for Daimler AG og for Daimler AG-poolen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer bl.a. forordning (EU) 2019/631 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen blir jf. tidligere avklaringer med Samferdseldepartementet ikke forelagt noe Spesialutvalg til vurdering. 

Vurdering

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning (EU) 2019/631 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/309
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022D0309

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2022
Frist returnering standardskjema: 08.04.2022
Dato returnert standardskjema: 08.04.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 265/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.09.2022

Lenker