Endring i listen over høyrisikoland hvitvaskingsdirektivet

Listeføring og avlisting av land på vedlegg til hvitvaskingsdirektivet over høyrisikoland

Commission delegated regulation (EU) 2022/229 of January 7 2022

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Sammendrag av innhold

Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at følgende land bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system: Burkina Faso, Caymanøyene, Haiti, Jordan, Mali, Marokko, Filippinene, Senegal og Sør-Sudan.

Følgende land foreslås avlistet: Bahamas, Botswana, Ghana, Irak og Mauritius.

Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak dersom kunden eller reelle rettighetshavere av kunden er etablert i statene som foreslås listeført. Likeledes vil slike plikter bortfalle, hva angår landene som er foreslått avlistet. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften. Oppdateringen må inntas i forskriften § 4-10. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: EU 2022/229
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0229

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2022
Frist returnering standardskjema: 28.02.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: