Endringsforordning til forordningen om europeiske langsiktige investeringsfond, ELTIF (EU 2015/760)

Europa-parlamentets og Rådets forordning om endring av forordning (EU) 2015/760 vedrørende omfanget av investerbare aktiva og investeringer, porteføljesammensetning og diversifiseringskrav, lån av kontanter, samt andre fondsregler og krav vedrørende godkjenning av investeringsstrategier og rammevilkår for europeiske langsiktige investeringsfond

Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015 as regards the scope and diversification requirements,, the borrowing of cash and other fund rules and as regards requirements pertaining to the authorisation, investment policies and operation conditions of European long-term investment funds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen er en endringsforordning til forordningen om europeiske langsiktige investeringsfond (EU) 2015/760 av 29. april 2015 ("ELTIF-forordningen").

ELTIF forordningen er en europeisk regulering av alternative investeringsfond (AIF'er) som foretar langsiktige investeringer, herunder i infrastrukturprosjekter, fast eiendom og SMB'er. ELTIF-forordningen fastsetter ensartede regler for godkjennelse, investeringsstrategier, rammevilkår og markedsføring av ELTIF'er. Siden den opprinnelige ELTIF-forordningen trådte i kraft i EU april 2015 er det kun blitt lansert et fåtall ELTIF'er og med relativt beskjedne midler under forvaltning.

Hensikten med endringsforordningen er å gjøre ELTIF mer attraktiv for investorer. For å oppnå dette utvides omfanget av investerbare aktiva, og det introduseres mer fleksible fondsregler, herunder fond-i-fond-strategier. Dessuten lempes hindre for ikke-profesjonelle investorers tilgang til å investere i ELTIF'er. ELTIF-er skal også gjøres mer attraktive for profesjonelle investorer ved at det lempes på enkelte regler for ELTIF'er som utelukkende distribueres til profesjonelle. I tillegg inneholder endringsforordningen nye regler om likviditet som på visse betingelser kan gi investorer mulighet til å avhende sine andeler til kunder som ønsker å investere i fondet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

ELTIF-forordningen er gjennomført i § 1 a-3 i lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond . Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2023. Det legges til grunn at endringsforordningen gjennomføres på samme måte gjennom en tilføyelse i denne bestemmelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringsforordningen antas å ha beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser, utover at den kan bidra til å gjøre det mer attraktivt å etablere ELTIF'er, og for investorer å gå inn i denne type investeringer. For så vidt gjelder økonomiske og administrative konsekvenser av ELTIF-forordningen vises det til Prop. 155 LS (2020-2021) kapittel 9.3.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsforordningen er EØS-relevant. Endringsforordningen innebærer en revisjon av ELTIF-forordningen. Nye EØS-regler som svarer endringsforordningen vil medføre behov for endringer i lov 20. juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond § 1a-3. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)722
Rettsaktnr.: (EU) 2023/606
Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/760
Celexnr.: 32023R0606

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.12.2021
Frist returnering standardskjema: 13.01.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker