Forlengelse av lettelser i reglene om bruk av slots som følge av Covid-19-pandemien

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/255 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 95/93 om forlengelse av tiltakene for midlertidige lettelser i kravene til bruk av slots ved fellesskapets lufthavner som følge av COVID-19 krisen

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/255 amending Council Regulation (EEC) No 95/93 as regards the extension of measures for temporary relief from the slot utilisation rules due to the COVID-19 crisis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Den nye forordningen antas å bli vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 18. mars 2022. Forordningen vil tas inn i norsk rett etter dette. 

Sammendrag av innhold

Bakgrunn

COVID-19-pandemien og de tiltak medlemsstatene har gjennomført som følge av denne, har ledet til et betydelig fall i etterpørsel etter flyreiser som igjen har medført et stort fall i lufttrafikken.

Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 (slotsforordningen) har i artikkel 10 en regel som innebærer at flyselskaper må benytte en tildelt slot-tid i minst 80% av en gitt planperiode (sommer eller vinter) for å kunne benytte denne slot-tiden i tilsvarende planperiode det neste året (såkalte "Grandfathers right"). En tidsluke/slot-tid er et tidsvindu som fordeles til flyselskaper med flyavganger der det er stor trafikktetthet og/eller det må innføres begrensninger på antall flygninger. 

COVID-19-pandemien har medført en presset situasjon for hele luftfartsnæringen. En opprettholdelse av kravet til bruken av tildelte slots ville kunne medføre at flyselskapene gjennomførte flyginger med stort sett tomme fly, kun for å opprettholde de tildelte slot-tider ("Ghost-flights"). Dette ville igjen gi unødvendig negative konsekvenser for miljøet, samt påføre flyselskapene unødvendige økonomiske kostnader.

Med denne bakgrunn vedtok EU-Parlamentet og Rådet 30. mars 2020 forordning (EU) 2020/459. Forordningen endret Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 ved å instruere slotkoordinatorer om å legge til grunn at slots tildelt flyselskaper i perioden 1. mars 2020 til 24. oktober 2020 skulle regnes som benyttet av flyselskapene i samsvar med kravene til bruk, for å kunne opprettholde disse slotsene for senere perioder. Se eget EØS-notat om 2020/459. 

Forordning nr. 2020/459 gav samtidig EU-Kommisjonen en delegasjonsfullmakt til å vedta rettsakter ("delegated acts") som forlenger denne perioden.15. september 2020 presenterte EU-Kommisjonen en rapport for EU-Parlamentet og Rådet som konkluderte med at lufttrafikken fortsatt er kraftig redusert som en følge av COVID-19, og at det mest sannsynlig ville fortsette ut kommende vintersesong. 

På grunnlag av dette benyttet EU-Kommisjonen seg av sin delegasjonsfullmakt til å vedta en ny forordning, Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/1477 av 14. oktober 2020. Forordningen gjør endringer i Rådsforordning (EØF) nr. 95/93. I artikkel 1 forlenges tidsperioden slotkoordinatorer skal anse at flyselskapene har oppfylt sine forpliktelser til å benytte tildelte slots, til 27. mars 2021. Se eget EØS-notat om 2020/1477. 

Konsekvensene av COVID-19-pandemien fortsatte, og 16. februar 2021 ble Europaparlaments -og Rådsforordning (EU) nr. 2021/250 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 95/93 om midlertidige lettelser i kravene til bruk av slots ved fellesskapets lufthavner som følge av COVID-19 krisen, vedtatt.

En viktig endring i forordning (EU) nr. 2021/250 var at en serie med slots tildelt for perioden 28. mars 2021 til 30. oktober 2021 gir flyselskapet rett til samme serie av slots for perioden fra 27. mars 2022 til 29. oktober 2022, hvor selskapet gjør sine slots tilgjengelige for slotkoordinator for reallokering ved ikke-bruk. I tilfeller hvor flyselskapene ikke gjør sine slots tilgjengelige for slotkoordinator for reallokering, kan et flyselskap kun beholde sine tildelte slots for neste tilsvarende periode dersom de kan vise til at slotsene er benyttet minst 50% av tiden. Se eget EØS-notat om 2021/250.

Som følge av fortsatt behov for tiltak for å avhjelpe luftfartsbransjen, vedtok EU-Kommisjonen 23. juli 2021 forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 95/93 om midlertidige lettelser i kravene til bruk av slots ved fellesskapets lufthavner som følge av COVID-19 krisen. Forordning (EU) 2021/1889 erstattet artikkel 10a i forordning (EØF) 95/93, og gav en ny regel om at flyselskaper kan få beholde tildelte slots som ikke har blitt gjort tilgjengelige for slotkoordinator for neste planperiode, dersom de kan vise til at slotsene er benyttet minst 50% av tiden. Varigheten på denne ordningen ble forlenget til 27. mars 2022, det vil si ut vintersesongen. Se eget EØS-notat om 2021/1889.

Dagens situasjon

Til tross for lovende tegn til en økning av antall flygninger i EU/EØS-området, er situasjonen og tilgjengeligheten for flyreiser til ulike deler av verden fortsatt usikker. Som en følge av dette legger EU-Kommisjonen fortsatt til grunn at flyselskapene ennå ikke kan forventes å oppfylle 80%-kravet til utnyttelse av tildelte slots på alle ruter i løpet av kommende sommersesong 2022. På det grunnlaget vedtok EU-Kommisjonen 15. desember 2021 delegert forordning (EU) 2022/255. Forordningen forlenger EU-Kommisjonen tidsperioden med lettelser i kravet til utnyttelse av tildelte slots fra 27. mars til 29. oktober 2022. På bakgrunn av utførte konsultasjoner og tilgjengelig statistikk for luftfarten, har EU-Kommisjonen satt kravet til 64% utnyttelse av tildelte slots i denne perioden. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

EU-Kommisjonsforordning (EU) nr. 2022/255 er hjemlet i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 med endringsforordninger er gjennomført i norsk rett i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område (BSL A 1-0) § 1 nr. 5. Den nye rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av BSL A 1-0.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen kan innebære en økonomisk besparelse for flyselskapene ved at flyselskaper kan opprettholde den tildelte retten til sine tildelte slot-tider, uten å måtte fly disse med tilnærmet tomme fly. Flyselskapene vil også kunne spare andre utgifter knyttet til groundhandling m.m.

Forordningen antas å ha mindre administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet som dekkes innenfor gjeldende budsjett.

Slotkoordinator antas å kunne få noe mer arbeid knyttet til vurderinger av om flyselskapene oppfyller sine forpliktelser iht de krav endringsforordningen stiller.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet konsulterte Avinor AS, Avinor Flysikring AS, Norwegian Air Shuttle AS (NAS), SAS og nasjonal slotkoordinator Airport Coordination Norway (ACN) i prosessen med forberedelse av EØS-gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2021/250. Forordningen innførte regelen om at i tilfeller hvor flyselskapene ikke har gjort sine slots tilgjengelige for slotkoordinator for reallokering i perioden 28. mars 2021 til 30. oktober 2021, kan et flyselskap kun beholde sine tildelte slots for neste tilsvarende periode dersom de kan vise til at slotsene er benyttet minst 50% av tiden.

Luftfartstilsynet mottok innspill fra nasjonal slotkoordinator, Avinor AS og NAS som alle støttet forslaget, selv om NAS ønsket at regelverket skulle gå lengre og gi flyselskapene rett til en forlengelse av 100% av tildelte slots. 

Forordning (EU) 2022/255 forlenger tidsperioden for den ordningen som forordning (EU) 2021/250 etablerte, til 29. oktober 2022, samt øker kravet til utnyttelse av tildelte slots til 64%. 

Luftfartstilsynet vurderer at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Formålet med den nye forordningen er å gi tiltak for luftfartsnæringen for å møte de negative konsekvensene det betydelige fallet i lufttrafikken har medført. Reglene gir selskapene lettelser, samtidig som de stiller krav til en aktivitet fra flyselskapenes side for å bidra til at tilgjengelig kapasitet ved lufthavnene skal kunne benyttes av andre operatører. Luftfartstilsynet anser de foreslåtte reglene som å være en fornuftig tilnærming også til behovet for å sikre "new entrants" og andre flyselskap tilgang til sloter der disse ikke er benyttet.

Etter Luftfartstilsynets vurdering er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/255
Basis rettsaktnr.: 95/93
Celexnr.: 32022R0255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.01.2022
Frist returnering standardskjema: 11.02.2022
Dato returnert standardskjema: 10.02.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: