Forordning om informasjonsoverføring mellom toll- og markedstilsynsmyndigheter

Gjennomføring i norsk rett av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2248 av 16. desember 2021 om nærmere bestemmelser om det elektroniske grensesnittet mellom nasjonale tollsystem og informasjons- og kommunikasjonssystemet for markedstilsyn og om de data som skal overføres via dette grensesnittet

Implementation of Commission implementing regulation (EU) 2021/2248 of 16 December 2021 specifying the details of the electronic interface between national customs systems and the information and communication system for market surveillance, and the data to be transmitted by means of that interface

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2022

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Forordning om informasjonsoverføring ble vedtatt av EU-kommisjonen 16. desember 2021 og tredde i kraft 6. januar 2022. Sett hen til at det vil ta tid å utvikle grensesnittet, skal forordningen ha virkning fra 16. desember 2025. Forordningen er per nå under vurdering i EØS EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/2248 om informasjonsoverføring mellom toll- og markedstilsynsmyndigheter (forordning om informasjonsoverføring) springer ut fra forordning (EU) 2019/1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen). Markedstilsynsforordningens artikkel 26 regulerer toll- og markedstilsynsmyndigheters samarbeid tilknyttet hindring av frigivelse til fri omsetning av varer som kontrolleres på grensen. Etter artikkel 26(4) kan toll- og markedstilsynsmyndigheter benytte seg av et elektronisk grensesnitt som skal forbinde disses informasjonssystemer. EU-kommisjonen er ansvarlig for å utvikle dette elektroniske grensesnittet, jf. markedstilsynsforordningens artikkel 34(7). EU-kommisjonen tar sikte på å utvikle grensesnittet innen fire år. Hovedformålet med forordningen er å tilrettelegge for effektiv kommunikasjon mellom toll- og markedstilsynsmyndighetene og dermed sikre produktsikkerhet og overholdelse av de produktkrav som gjelder i det indre marked. Hindring av ulovlige varer på grensen er sentralt i så måte. 

Forordning om informasjonsoverføring er vedtatt av EU-kommisjonen som er gitt slik kompetanse, jf. markedstilsynsforordningen artikkel 34(8). 

Artikkel 2 angir de opplysninger som skal overføres mellom toll- og markedstilsynsmyndighet. Hvilke opplysninger som skal overføres avhenger av hvem som sender anmodning, samt hva det anmodes om. Hva det skal opplyses om fremkommer i forordningens vedlegg og dreier seg om å kunne identifisere bl.a.: vare, markedsaktør, regelverksbrudd, risiko og hvilke tiltak som er iverksatt.

Artikkel 3 angir prosedyrer for bruk av grensesnittet. 

Artikkel 4, 5 og 6 angir personvernregler, herunder hvem som skal ha tilgang til informasjon. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Etter forordning om informasjonsoverføring er det frivillig å benytte seg av det elektroniske grensesnittet. Eventuelle EØS-tilpasninger vil således ha til hensikt å gjøre det mulig for norske toll- og markedstilsynsmyndigheter å benytte seg av grensesnittet. Det kan tenkes flere fordeler med å ta dette i bruk, særlig sett hen til at verktøyet antas å bli skreddersydd det samarbeid toll- og markedstilsynsmyndigheter pålegges etter markedstilsynsforordningen. Dessuten kan det være viktig å ha anledning til å benytte verktøyet dersom dette blir standard for markedstilsyn i EØS-området. 

Det vurderes at norsk benyttelse av grensesnittet fordrer EØS-tilpasning. EUs tollsamarbeid er ikke EØS-relevant og forordning om informasjonsoverføring inneholder referanser til tollregelverk som ikke er del av EØS-avtalen, se forordningens vedlegg I (1) (a). Dessuten oppstilles det i forordningens vedlegg I (1) og (2) krav om overføring av opplysninger som Tolletaten ikke besitter og hvor autonomi på tollområdet kan tale for en tilpasning. 

I artikkel 5 er det referanse til forordning (EU) 2018/1725 som omhandler bl.a. personvern ved behandling av opplysninger av EU-organer. Forordning 2018/1725 ble vurdert å ikke være EØS-relevant. Den ble derfor ikke inntatt i EØS-avtalen. Referansen i artikkel 5 ants å ikke være problematisk da den gjelder EU-kommisjonens plikter - ikke norske aktører. Videre gir artikkel 5 EU-kommisjonen tilgang til grensesnittets informasjon og det antas at slik adgang i en EØS-kontekst også må gjelde for ESA, jf. protokoll 1 nr. 5 til EØS-avtalen. Hvilken rolle ESA eventuelt skal spille, vil i så fall måtte avklares. 

I arbeidet med gjennomføring av markedstilsynsforordningen i norsk rett, vil det bli foreslått en ny bestemmelse i EØS-vareloven som gir Nærings- og fiskeridepartementet hjemmel til å gi forskrift som gjennomfører utfyllende regelverk, herunder forordning om informasjonsoverføring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning om informasjonsoverføring vil i seg selv ikke medføre økonomiske konsekvenser. Dersom det velges at norske myndigheter skal benytte seg av grensesnittet, vil slikt trolig medføre administrative konsekvenser i from av omlegging av gjeldende kommunikasjons- og samarbeidspraksis. Dessuten vil bruk av grensesnittet trolig innebære endinger i toll- og tilsynsmyndigheters datasystemer, noe som kan være ressurskrevende. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for indre marked hvor alle departementer deltar.

Vurdering

Forordning om informasjonsoverføring anses EØS-relevant og akseptabel. Det tas ikke forbehold om Stortingets samtykke til innlemmelsen etter EØS-avtalen art. 103. Det er trolig behov for tilpasningstekster.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2248
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2248

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2021
Frist returnering standardskjema: 16.03.2022
Dato returnert standardskjema: 31.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker