Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/415 av 11. mars 2022 om godkjenning av eplesyre og sitronsyre fremstilt av Aspergillus niger DSM 25794, CGMCC 4513/CGMCC 5751 eller CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinsyre og kaliumsorbat, eddiksyre, natriumdiacetat og kalsiumacetat, propionsyre, natriumpropionat, klasiumpropionat og ammoniumpropionat, maursyre, natriumformiat, kalsiumformiat og ammoniumformiat, og melkesyre fremstilt av Bacillus coagulans (LMG S-26145 eller DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) eller Bacillus subtilis (LMG S-27889), og kalsiumlaktat som tilsetning som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/415 of 11 March 2022 concerning the authorisation of malic acid, citric acid produced by Aspergillus niger DSM 25794 or CGMCC 4513/CGMCC 5751 or CICC 40347/CGMCC 5343, sorbic acid and potassium sorbate, acetic acid, sodium diacetate and calcium acetate, propionic acid, sodium propionate, calcium propionate and ammonium propionate, formic acid, sodium formate, calcium formate and ammonium formate, and lactic acid produced by Bacillus coagulans (LMG S-26145 or DSM 23965), or Bacillus smithii (LMG S-27890) or Bacillus subtilis (LMG S-27889) and calcium lactate as feed additives for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av 17 organiske syrer som teknologiske tilsetningsstoffer i den funksjonelle gruppen av konserveringsmidler. Dette er tilsetningsstoffer som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er godkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) 1831/2003).

De fleste tilsetningsstoffene er godkjent for alle dyrekategorier, men med ulikt størsteinnhold for ulike dyr. Dette er nytt i forhold til eksisterende godkjenning da de var godkjent uten størsteinnhold. Eddiksyre, natriumdiacetat, kaliumacetat godkjennes ikke for fisk. Ammoniumformat godkjennes ikke for verpehøns, melkekyr og ikke-matproduserende dyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/414
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0415

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2022
Høringsfrist: 14.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker