Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/268 av 23. februar 2022 om endring av gjennomføringsforordning EU) 2016/898 med hensyn til navnet på innehaver av godkjenningen av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dets protease (EC 3.4.21.19), og gjennomføringsforordning (EU) 2018/982 med hensyn til navnet på innehaver av godkjenningen av et preparat av benzosyre, kalsiumformiat og fumarsyre

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/268 of 23 February 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2016/898 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis (ATCC 53757) and its protease (EC 3.4.21.19) as a feed additive and Implementing Regulation (EU) 2018/982 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid as a feed additive

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av innehaver av godkjenningene av fôrtilsetningsstoff godkjent i forordningene 2016/898 og 2018/982 fra Novus Europe SA/NV til Novus Europe NV.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/268
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0268

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2022
Høringsfrist: 14.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker