Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/320 av 25. februar 2022 om godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/320 of 25 February 2022 concerning the authorisation of expressed mandarin essential oil as a feed additive for poultry, pigs, ruminants, horses, rabbits and salmonids

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av mandarin olje som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff) i fôr for fjørfe, gris, drøvtyggere, hest, kanin og laksefisk. Dette er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er godkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) 1831/2003). EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for de omtalte dyrekategoriene og det er gitt størsteinnhold for disse. Oljen inneholder perillaldehyde som potensielt kan være skadelig, men innholdet er så lite at det ikke er forventet å ha negative effekter. EFSA kunne ikke konkludere at det er trygt for kjæledyr og akvariefisk pga. manglede data, og tilsetningsstoffet godkjennes derfor ikke for disse dyrene. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for folkehelse og miljø. Mandarin olje er kjent for å sette smak på mat, og det er derfor ikke nødvending å demonstrere effekt i fôret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/320
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0320

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.01.2022
Høringsfrist: 14.03.2022
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2022

Lenker