Harmonisering av frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1730 av 28. september 2021 om harmonisert bruk av frekvensbåndparet 874,4-880,0 MHz og 919,4-925,0 MHz og frekvensbåndet 1 900-1 910 MHz til mobilkommunikasjon for jernbane

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/1730 of 28 September 2021 on the harmonised use of the paired frequency bands 874,4-880,0 MHz and 919,4-925,0 MHz and of the unpaired frequency band 1 900-1 910MHz for Railway Mobile Radio

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2022

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av Europakommisjonen 28. september 2021 og publisert i Official Journal of the European Union 30. september 2021.

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Sammendrag av innhold

Radiokommunikasjonssystemet som i dag brukes for jernbanedrift, GSM-R, er basert på spesifikasjoner som ble ferdigstilt for 20 år siden. På grunn av teknologisk utvikling, er det lite sannsynlig at støtten for dagens teknologi vil kunne sikres ut over 2030. Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) vil etterfølge GSM-R som et av de essensielle elementene i European Railway Traffic Management System (ERTMS). Det skal støtte jernbanedigitalisering og tjenesteinnovasjon. GSM-R og dens etterfølger(e), inkludert FRMCS, går under benevnelsen Railway Mobile Radio (RMR).

Sammenlignet med GSM-R vil FRMCS ha økt kvalitet, bruke frekvensressursene mer effektivt og være mer kostnadseffektivt. Systemet er også utviklet med tanke på å levere tjenester som Automatic Train Operation (ATO) eller Connected Driver Advisory System (C-DAS). Ytterligere tjenester forventes å bli introdusert gradvis. Kritiske FRMCS-jernbaneapplikasjoner som overvåking og kontroll av kritisk infrastruktur kan drives effektivt ved bruk av IoT (Internet of Things/tingenes internett). FRMCS bør være i stand til å integrere nye tjenester og applikasjoner og teknologisk utvikling over en lang periode ettersom jernbanekommunikasjonssystemer tradisjonelt har en mye lengre livssyklus sammenlignet med offentlige mobilnett og -tjenester.

Derfor bør frekvensbånd harmoniseres for å tillate innføring av FRMCS.

Man ser for seg at det vil kunne ta opp mot ti år å bytte radiokommunikasjonsløsning for jernbanedrift. For å muliggjøre parallell drift av dagens teknologi (GSM-R) og dens etterfølger, og for å dra nytte av nye jernbanekritiske applikasjoner under og etter migrering, er tilgang til tilstrekkelig harmoniserte frekvensressurser for RMR avgjørende.

For å støtte en felles tilnærming til frekvensressurser for RMR i hele Unionen, ga Kommisjonen, i mandat av 12. juli 2018, CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i oppgave å studere mulige frekvensbånd og tekniske vilkår for bruk av disse.

CEPT presenterte 3. juli 2020 resultatene fra studiene i CEPT Report 74, og 20. november 2020 i CEPT Report 76. Disse rapportene er basert på mulighetsstudier og vurderer hvor store frekvensressurser som er nødvendige, hvilke frekvensbånd som er aktuelle og foreslår harmoniserte tekniske vilkår for FRMCS.

CEPT Report 74 vurderer spesielt sameksistens med bruk i de tilstøtende frekvensbåndene, inkludert elektroniske kommunikasjonstjenester i 900 MHz- og 2 GHz-frekvensbåndene, radioutstyr for kortdistansekommunikasjon og DECT (Digital European Cordless Telekommunikasjon). Rapporten vurderer også konsekvensene ved en bruk av frekvensområdet 1 880-1 920MHz for droner.

De harmoniserte tekniske vilkårene for RMR basestasjoner som opererer i 1 900-1 910 MHz-båndet (definert i CEPT-report 76), forutsetter at basestasjoner for offentlig mobilkommunikasjon, har økt selektivitet sammenlignet med gjeldende harmoniserte europeiske standarder. Basestasjoner for offentlig mobilkommunikasjon som er plassert i nærheten av en RMR-basestasjon og ikke oppfyller kriteriet for økt selektivitet, bør, der det er nødvendig, tilpasses for å redusere skadelig interferens.

CEPT Report 74 vurderte den tekniske gjennomførbarheten av å bruke kommersielle mobilnettverk, tatt i betraktning dekning og sikkerhetsbehov for jernbanesystemet. Den bekreftet mulighet for å bruke kommersielle mobilnett for alle kommersielle applikasjoner, inkludert kritiske jernbaneapplikasjoner, under forutsetning av at de relevante delene av det kommersielle mobilnettet oppfyller tjenestekravene for jernbanesystemer.

RMR-mottakere (basestasjoner og togradioer) bør være robuste mot radiosignaler i tilstøtende frekvenser. Medlemsstatene kan iverksette tilleggstiltak på nasjonalt nivå for å sikre sameksistens med DECT innenfor 1 880-1 900 MHz og RMR i 1 900-1 910 MHz frekvensbåndet, og eventuelt innføre en 200 kHz frekvensseparasjon mellom RMR og elektroniske kommunikasjonsnettverk over 925 MHz.

FRMCS som bruker aktive antennesystemer er ikke vurdert i CEPT Report 76. Ytterligere studier bør utføres i tilfelle aktive antennesystemer vurderes for FRMCS-nettverk.

Så lenge et medlemsstater ikke har jernbanelinjer i drift, er det tillatt å utsette implementeringen av RMR-spektrumharmoniseringstiltak inntil slik drift er planlagt. Harmoniseringstiltaket for 874,4-880,0 MHz og 919,4-925,0 MHz gjelder umiddelbart for medlemstater med jernbanelinjer i drift.

Medlemsstatene kan velge når harmoniseringstiltak for RMR-frekvenser i 1900-1910 MHz skal gjennomføres, basert på etterspørsel nasjonalt, men dette skal skje senest 1. januar 2025.

Gjennomføringen av denne beslutningen berører ikke medlemsstatenes rett til å organisere og bruke sitt radiospektrumer for formål som offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvar i tråd med artikkel 1.4 i radiospektrumbeslutningen, i samsvar med EU-lovgivningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU), Europaparlamentets og Rådets beslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) artikkel 4 (3).

Gjeldende norsk regelverk på området fremgår av lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 6-2, jf. forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften). Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsene tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Gjennomføringen av beslutningen vil kreve endringer i fribruksforskriften. Behovet for endringer vil være avhengig av om og når nye frekvensbånd for RMR tas i bruk i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsbeslutningen forventes ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for offentlige aktører i Norge. Den vil ved en endring i fribruksforskriften kunne påføre private aktører som opererer automatiske målere i frekvensbåndet 870-875,6 MHz, herunder automatiske strømmålere, en administrativ og økonomisk byrde ved en re-planlegging av nettverkene deres.

Gjennomføringsbeslutningen vil ved en endring i fribruksforskriften kunne påføre private aktører som opererer automatiske målere i frekvensbåndet 870-875,6 MHz, herunder automatiske strømmålere, en administrativ og økonomisk byrde ved en re-planlegging av nettverkene deres. Eventuelle kostnader for statlige myndigheter vil måtte dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader

Frekvensområdene 874,4-876 MHz, 919,4-921 MHz og 1 900-1 910 MHz er nye i europeisk harmonisering til bruk for jernbanekommunikasjon, og de er heller ikke tidligere benyttet til dette formålet i Norge. Frekvensområdene 874,4-876 MHz og 919,4-921 MHz reguleres i dag til bruk for en rekke applikasjoner gjennom forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften), herunder AMS (automatiske strømmålere). Om og når disse nye frekvensbåndene tas i bruk til jernbanekommunikasjon i Norge, vil det være behov for endringer i fribruksforskriften i form av at man ikke lengere tillater bruk for enkelte eller alle applikasjoner i frekvensbåndene. En fjerning av frekvensområdene 874,4-876 MHz og 919,4-921 MHz fra fribruksforskriften vil medføre behov for omkonfigurering av utstyr for AMS til kun å benytte seg av frekvensområdet 870-874,4 MHz. I henhold til harmonisert ETSI-standard allerede utstyret i dag støtte for dette.

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Rettsakten er under vurdering i EFTA-landene.

Vurdering

Norske myndigheter har fulgt arbeidet både gjennom det forberedende arbeidet som er gjort av CEPT med CEPT Report 74 og CEPT Report 76 og gjennom observatørplass i RSC (Radio Spectrum Committee) i EU.

Beslutningen er i tråd med norsk frekvensforvaltning ved å legget til rette for harmonisert frekvensbruk over landegrenser.

Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst for beslutningen.

Konklusjon

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2021)6862
Rettsaktnr.: 2021/1730/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32021D1730

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2021
Frist returnering standardskjema: 28.02.2022
Dato returnert standardskjema: 16.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: