Innovativ teknologi - testkrav til 48 volts motorgenerator

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/252 av 21. februar 2022 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167 for spesifisering av kravene til testing av en 48 V effektiv motorgenerator integrert i girkassen og kombinert med en 48 V/12 V DC/DC-omformer

Commission Implementing Decision (EU) 2022/252 of 21 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2020/1167 in order to specify the testing requirements to be applied to a 48 Volt efficient motor generator integrated in the transmission housing and combined with a 48 Volt/12 Volt DC/DC converter

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 21. februar 2022 og trådte i kraft i EU 10. mars 2022. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Tatt inn i EØS-avtalen 23.09.22, endringsforskrift vedtatt samme dag. Form 1 sendt ESA 24.09.22.

Sammendrag av innhold

Den 24 mai 2021 sendte leverandøren ZF Fridrichshafen AG en søknad om godkjennelse som en innovativ teknologi av en teknologi som er brukt i en 48V effektiv motorgenerator med en 48V/12V DC /DC-omformer for bruk i visse personbiler og lette nyttekjøretøyer med hybridmotor med ikke ekstern oppladning (NOVC-HEVer). Teknologien er godkjent som en innovativ teknologi i henhold til forordning (EU) 2019/631 ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1167.

Teknologien spesifisert i søknaden er en 48 V motorgenerator som er direkte koblet til transmisjonens inngangsaksel, dvs. en integrert startgenerator som gjør det mulig å redusere de mekaniske tapene som oppstår mellom drivkilden og generatoren. Teknologien har også vist seg å gi høy effektivitet. Det bør derfor betraktes som en innovativ teknologi som miljøinnovasjonskode 32 kan brukes på.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordning 2019/631 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen blir jf. tidligere avklaringer ikke forelagt noe Spesialutvalg for vurdering. 

Vurdering

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/252
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022D0252

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.02.2022
Frist returnering standardskjema: 06.04.2022
Dato returnert standardskjema: 06.04.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 266/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.09.2022

Lenker