Korrigering av fransk språkversjon av forordning (EU) 1207/2011

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 om endring av den franske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2 of 4 January 2022 correcting the French language version of Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 ble vedtatt 4. januar 2022.

Sammendrag av innhold

Det eneste formålet med Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 er å korrigere feil i den franske oversettelsen av gjennomføringsforordning (EU) 1207/2011. Feilene i oversettelsen er i artikkel 5 i forordning (EU) 1207/2011 noe som medførte en endret betydning av teksten. Forordning (EU) 2022/2 korrigerer disse feilene. 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 fastsetter krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom. Forordningen er gjennomført i norsk rett i § 2 nr. 8 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

EFTA-sekretariatet har vurdert at gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 er EØS-relevant og således skal inkorporeres i EØS-avtalen. EFTAs Overvåkingsorgan har imidlertid informert om at de ikke forventer nasjonal gjennomføring av rettsakten, og det er derfor heller ikke nødvendig å sende inn Form 1. Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordning (EU) 2022/2 innfører ingen nye materielle krav og får således ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32022R0002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2022
Frist returnering standardskjema: 22.02.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: