Endringsforordning til (EU) 2017/373 - endringer i AIP-strukturen og datakatalogen

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2022/938 av 26. juli 2022 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 med hensyn til kravene til luftfartsdatakatalogen og publisering av luftfartsinformasjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/938 of 26 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/373 as regards the requirements for aeronautical data catalogue and aeronautical information publication

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det innledende forslaget fra EASA ("NPA") ble fremmet under en «hasteprosedyre», som regelverk som adresserer et sikkerhetstiltak som innebærer behov for rask reaksjon. Forslaget ble derfor sendt til medlemsstatene like før utgangen av 2021, og med ca. én måneds frist til å gi innspill.

EASA utarbeidet etter denne høringsperioden et forslag til innstilling til kommisjonen, Opinion 03-2022. Basert på denne innstillingen la kommisjonen frem et forslag til rettsakt. Rettsakten var til behandling i komitologi/ekspertgruppe i slutten av juni 2022, og ble vedtatt av kommisjonen 26. juli.

Rettsakten ble publisert i OJEU 10. august 2022, og fikk virkning i EU fra 30. august 2022.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt en rettsakt som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) 2017/373 om krav til ytere av flysikringstjenester m. m. Forslaget bygger på en innstilling til kommisjonen ("Opinion") fra EASA (EUs flysikkerhetsbyrå).

Endringene gjelder:

 • Oppdatering av kravene til luftfartspublikasjonen (AIP) og luftfartsdatakatalogen, slik at disse samsvarer med nye krav fra ICAO.
 • Oppdatering av kravene til data som skal publiseres i AIP med hensyn til allværsoperasjoner (AWO) og relevant informasjon om innretninger, funksjoner og tjenester på lufthavner.
 • Videre tilrettelegging for implementeringen av ICAOs Global Reporting Format (GRF), blant annet knyttet til definisjonen av SNOWTAM.

Dette gir seg utslag i at følgende deler av forordning (EU) 2017/373 endres:

 • Annex I, som inneholder definisjoner. (Her blir det satt inn endrede/oppdaterte definisjoner av følgende begreper: ‘area navigation route’, ‘conventional navigation route’, ‘low-visibility operations (LVOs)’, ‘low-visibility procedures’, ‘operation with operational credits’ og ‘SNOWTAM’.)
 • Appendix 1 til Annex III, som inneholder luftfartsdatakatalogen.
 • Appendix 1 til Annex VI, som beskriver hva AIPen (den nasjonale luftfartspublikasjonen) skal inneholde.
 • Appendix 3 til Annex VI, som beskriver hvordan SNOWTAM-formatet skal se ut.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjør enkelte mindre endringer i forordning (EU) 2017/373, som er gjennomført i norsk rett som del av EØS-avtalen. De nye endringene vil også måtte gjennomføres i norsk rett i form av endring i aktuell gjennomføringsforskrift, som er forskrift 16. juni 2022 nr. 1029 om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m.

Rettsakten vil ikke bli tatt inn i EØS-avtalen før ny EASA-basisforordning (EU) 2018/1139 er gjennomført i norsk rett. Luftfartstilsynet vil i mellomtiden vurdere en ren nasjonal gjennomføring av rettsakten, slik at norsk rett kommer i samsvar med europeisk rettstilstand på området.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har direkte virkning for ytere av luftinformasjonstjenester, men berører også andre flysikringsleverandører, lufthavnoperatører og flyoperatører. Forordningen antas ikke å ville få økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Det innledende forslaget ble vurdert av fageksperter i Luftfartstilsynet, og Luftfartstilsynet meldte tilbake til EASA at vi støtter regelverksforslaget. Det er ingen vesentlige endringer fra EASAs innledende forslag til den innstillingen som senere ble oversendt kommisjonen, og kommisjonens påfølgende vedtatte rettsakt.

Luftfartstilsysnet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/938
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32022R0938

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2022
Frist returnering standardskjema: 04.11.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.05.2022
Høringsfrist: 20.06.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker