Ny mat - godkjenning av tørket fruktkjøtt fra kaffefrukten fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/47 av 13. januar 2022 om tillatelse til å bringe tørket fruktkjøtt og dens infusjon fra kaffefrukten fra Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner i omsetning som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/47 of 13 January 2022 authorising the placing on the market of Coffea arabica L. and/or Coffea canephora Pierre ex A.Froehner dried cherry pulp and its infusion as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner det tørkede fruktkjøttet og uttrekket (avkoket) fra kaffefrukten Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland (ny mat), under angitte bruksvilkår. Søkeren har dokumentert at det aktuelle næringsmidlet har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Jemen, Etiopia og Bolivia. Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til Kommisjonen, jf. artikkel 14 i ny mat-forordningen (EU) 2015/2283. Hvis en medlemsstat eller EFSA (European Food Safety Authority) ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer mot godkjenning.

Det tørkede fruktkjøttet og uttrekket fra kaffefrukten Coffea arabica L. og/eller Coffea canephora Pierre ex A. Froehner føres ved forordningen opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470). Ny mat-ingrediensen kan bare brukes i de angitte matvarekategoriene. Lovbestemt betegnelse er «kaffekirsebærfruktkjøtt» og/eller «cascara (kaffekirsebærfruktkjøtt)», og/eller «uttrekk av kaffekirsebærfruktkjøtt» og/eller «tørket uttrekk av   kaffekirsebærfruktkjøtt». Hvis produktet inneholder mer enn 150 mg/l koffein, skal det merkes med følgende: «Høyt koffein-innhold. Ikke anbefalt for barn, gravide eller ammende». Dette skal stå i samme synsfelt som navnet på sluttproduktet, fulgt av koffein-innholdet uttrykt som mg per 100 ml. Tilberedningsmåten som må framkomme i merkingen, er også angitt. Vedlegg 2 til unionslisten inneholder spesifikasjoner for det nye næringsmidlet (beskrivelse, sammensetning, mikrobiologiske kriterier, grenseverdier for mykotoksiner, tungmetaller, forurensende stoffer og pesticider).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/47
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32022R0047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: