Plantevernmidler - flubendiamid m. fl. - forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/489 av 25. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene flubendiamid, L-askorbinsyre, spinetoram og spirotetramat

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/489 of 25 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances flubendiamide, L-ascorbic acid, spinetoram and spirotetramat

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

De fire aktive stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Opprinnelig godkjenningsdato for hver av stoffene utløp i perioden 30. april til 31. august 2024. Alle utløpsdatoene er imidlertid tidligere forlenget med 3 måneder for å utvide tidsfristen for tilvirkere til komme med opplysninger i forbindelse med eventuell søknad om fornyet godkjenning. Tilvirkerne har likevel ikke kommet med fornyet søknad innen tidsfristen, og utløpsdato for godkjenning av stoffene settes dermed tilbake til opprinnelig dato. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Et av de aktive stoffene som omfattes av forordningen (spirotetramat) inngår i plantevernmiddelet Movento 100 SC som er på markedet i Norge. Bruksområdet er insektbekjempelse i steinfrukt, kjernefrukt, kålvekster mm.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/489
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R0489

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2022
Frist returnering standardskjema: 18.06.2022
Dato returnert standardskjema: 16.05.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 91/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.05.2023

Lenker