Positivlisten 2021 - rettelse av språklige feil - 2022/176

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/176 av 9. februar 2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegget til gjennomføringsforordning 2021/632 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til listene over dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter, sammensatte produkter, og høy og halm som omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/176 of 9 February 2022 correcting certain language versions of the Annex to Implementing Regulation (EU) 2021/632 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards the lists of animals, products of animal origin, germinal products, animal by-products and derived products, composite products, and hay and straw subject to official controls at border control posts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.05.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen 9. februar 2022, og kunngjort i Official Journal 10. februar 2022. Rettsakten trer i kraft i EU den 2. mars 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2021/632, gir regler for hvilke levende dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter av disse, sammensatte produkter, og høy og halm, med opprinnelse fra stater utenfor EU/EØS som skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon før de kan innføres til EU/EØS. Dyrene og produktene er de samme som er regulert av OCR art. 47(1) (forordning (EU) 2017/625), og hjemmelen for å lage denne listen er gitt i art. 47(2).

Forordning (EU) 2022/176 endrer de tyske og polske oversettelsene av forordning (EU) 2021/632, da det har sneket seg inn noen språklige feil i oversettelsen. Denne endringen berører ikke den engelske utgaven av rettsakten, eller den norske oversettelsen fra UD.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten berører kun den tyske og polske oversettelsen av forordning (EU) 2021/632 og krever ikke noen endring av den norske forskriften som vil gjennomføre 2021/632 i norsk rett på det tidspunkt den tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten justerer den tyske og polske utgaven av rettsakten og berører ikke den engelske eller den norske oversettelsen fra UD. Rettsakten vil derfor ikke kreve noen handling på regelverkssiden for å rette opp den norske utgaven av rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/176
Basis rettsaktnr.: 2021/632
Celexnr.: 32022R0176

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: