Utfyllende bestemmelser til IFR om begrepet separate kontoer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/26 of 24 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the notion of segregated accounts to ensure client money’s protection in the event of an investment firm’s failure (Text with EEA relevance)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/26 av 24. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer begrepet separate kontoer for å sikre beskyttelse av kundemidler i forbindelse med et verdipapirforetaks konkurs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at forordning 2019/2033 (Investment Firm Regulation - IFR) tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til forordning 2019/2033 om krav til verdipapirforetak (Investment Firm Regulation, IFR).

Etter IFR skal verdipapirforetak blant annet oppfylle et kapitalkrav basert på nærmere definerte K-faktorer. En av K-faktorene knytter seg til håndtering av kundemidler, og beregningen av K-faktoren varierer etter om midlene håndteres på separate eller ikke-separate kontoer. 

Forordningen fastsetter utfyllende regler om hva som menes med begrepet separate kontoer.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser utover de konsekvensene som vil følge av gjennomføringen av IFR i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til forordning 2019/2033 som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFR i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/26
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2033
Celexnr.: 32022R0026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: