Utfyllende bestemmelser til IFR om måling av K-faktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/25 of 22 September 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the methods for measuring the K-factors referred to in Article 15 of that Regulation

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/25 av 22. september 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2033 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter metoder for måling av K-faktorene som omtalt artikkel 15 i nevnte forordning

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at forordning 2019/2033 (Investment Firm Regulation - IFR) tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til forordning 2019/2033 om krav til verdipapirforetak (Investment Firm Regulation, IFR).

Etter IFR skal verdipapirforetak blant annet oppfylle et kapitalkrav basert på nærmere definerte K-faktorer. K-faktorene er variabler som skal gi uttrykk for risikoen knyttet til virksomheten innen forskjellige områder i et verdipapirforetak.

Forordningen fastsetter utfyllende regler om metodene som skal benyttes ved måling av de ulike K-faktorene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas å få begrensede økonomiske og administrative konsekvenser utover de konsekvensene som vil følge av gjennomføringen av IFR i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

 

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til forordning 2019/2033 som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFR i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/25
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2033
Celexnr.: 32022R0025

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.10.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: