Vet - endring sykdomsfri status/godkjent utryddelse MS

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/214 av 17. februar 2022 som endrer vedlegg til forordning (EU) 2021/620 om godkjenning eller tilbaketrekking av sykdomsfri status for visse medlemsland, soner eller segmenter derav når det gjelder visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/214 of 17 February 2022 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval or withdrawal of the disease-free status of certain Member States or zones or compartments thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 av denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629 og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882. Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategori A, B og C. Kriteriene for å godkjenne, vedlikeholde, suspendere eller trekke tilbake godkjent sykdomsfri status er gitt i utfyllende forordning (EU) 2020/689. I denne forordningen finnes det også bestemmelser om godkjenning av obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer for medlemsland, soner eller segmenter derav.

Rettsakten endrer utfyllende forordning (EU) 2021/620, som listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for kategori B og C-sykdommer. Endringene er som følger:

 • Vedlegg I, del II deles opp i kapitler; kapittel 1 for strofe og kapittel 2 for sau og geit.
 • Vedlegg I, del I, kapittel I endres ved at provinsen Cáceres i den autonome regionen Extremadura i Spania føres opp på listen for godkjent sykdomsfri status for brucella hos storfe.
 • Vedlegg I endres ved at Bulgaria, Hellas, Ungarn, Italia og Portugal føres opp på listen for godkjent utryddelsesprogram for brucella hos storfe.
 • Vedlegg I endres ved at Bulgara, Kroatia, Hellas, Italia og Portugal føres opp på listen for godkjent utryddelsesprogram for brucella hos sau og geit.
 • Vedlegg I, del II endres ved at Bulgaria, Kroatia, Kypros, Hellas, Irland, Italia, Malta Portugal, Romania, Spania og Nord-Irland føres opp på listen for godkjent utryddelsesprogram for tuberkulose.
 • Vedlegg III, del I endres ved at Fransk Guyana føres opp på listen for godkjent sykdomsfri status for rabies.
 • Vedlegg III, del I endres ved at Voivodeship Mazowieckie og Voivodeship Świętokrzyskie fjernes fra listen for godkjent sykdomsfri status for rabies grunnet nylige utbrudd.
 • Vedlegg III, del II endres ved at Polen og Romania føres opp på listen for godkjent utryddelsesprogram for rabies.
 • Vedlegg VII endres ved at Østerike, Finland, Sverige og visse områder i Tyskland føres opp på listen for godkjent sykdomsfri status for BVD. Andre områder i Tyskland føres opp på listen over godkjent utryddelsesprogram for BVD.
 • Vedlegg VIII, del I endres ved at visse områder i Spania og visse områder i Portugal fjernes fra listen over godkjent sykdomsfri status for BTV grunnet nylige utbrudd.
 • Vedlegg VIII, del II endrs ved at visse områder i Spania føres opp på listen over godkjent utryddelsesprogram for BTV.
 • Vedlegg XIII, del I endres ved at Danmark fjernes fra listen over godkjent sykdomsfri status for IHN grunnet nylige utbrudd.
 • Vedlegg XIII, del I enderes ved at Åland i Finland fjernes fra listen over godkjent sykdomsfri status for IHN grunnet nylige utbrudd.

Endringene gjøres på bakgrunn av at Kommisjonen har vurdert og funnet tilfredsstillende dokumentasjon fra de nevnte landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/214
Basis rettsaktnr.: 2021/620
Celexnr.: 32022R0214

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2022
Frist returnering standardskjema: 01.04.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: