Endr. av forordning 2019/1793 om offentlig kontroll og beskyttelsestiltak - 1. halvår 2022

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2246 av 15. desember 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offentlig kontroll og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2246 of 15 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 15. desember 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 17. desember 2021, med ikrafttredelse 6. januar 2022.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene I og II til forordning (EU) 2019/1793 om offentlig kontroll og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter, og viderefører, de tidligere rettsakten på dette området, forordningene 669/2009, 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660.

Alle produktene i regelverket skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området og at de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensen som er angitt i rettsakten. Vedlegg II produktene skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket er opplistet i vedlegg I (tidligere 669/2009) og II (tidligere 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660) til rettsakten. Vedlegg IIa dekker importforbud som er rettet mot ikke-animalske produkter.

Forordning (EU) 2021/2246 trer i kraft 6. januar 2022 og gjør følgende endringer til grunnrettsakten, vedlegg I og vedlegg II:

Endringer til vedlegg I:

Inn på listen:

- galia meloner (Cucumis melo var. reticulatus) fra Honduras (salmonella), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- moringa (drumsticks) (Moringa oleifera) fra India (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- ris fra India (aflatoksiner og okratoksin A), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- ris fra Pakistan (aflatoksiner og okratoksin A), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- gotukola (Centella asiatica) fra Sri Lanka (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- mukunuwenna (Alternanthera sessilis) fra Sri Lanka (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- grapefrukt fra Tyrkia (plantevernmidler), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- spisskummen fra Tyrkia (pyrrolizidinalkaloider), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- tørket oregano fra Tyrkia (pyrrolizidinalkaloider), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- johannesbrød (carob), mucilages og fortykningsmiddel (modifisert eller ikke, av johannesbrød) fra Marokko (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- tomatketchup og tomatsaus fra Mexico (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

- pepperfrukter (annet enn søte) fra Uganda (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 10 %

Ut av listen:

- hasselnøtter fra Tyrkia (aflatoksiner), tas ut av vedlegg I på grunn av en forbedring

Andre endringer til vedlegg I:

- pepperfrukter (søte) fra Kina, får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 % på grunn av en forbedring

- jordnøtter fra Argentina, Bolivia, Brazil, Kina, Madagaskar, Senegal og USA (aflatoksiner) får en utvidet produktgruppe, som nå også skal inkludere jordnøtt-pasta

Endringer til vedlegg II:

Inn på listen:

- xantangummi fra Kina (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- johannesbrød (carob), mucilages og fortykningsmiddel (modifisert eller ikke, av johannesbrød) fra India (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- guarkjernemel fra India (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- diverse krydder fra India (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- sauser og preparater til tillaging av sauser (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- kalsiumkarbonat fra India (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- kosttilskudd som inneholder botaniske ingredienser fra India (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- kosttilskudd som inneholder botaniske ingredienser fra Sør-Korea (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- hurtignudler fra Sør-Korea (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- johannesbrød (carob), mucilages og fortykningsmiddel (modifisert eller ikke, av johannesbrød) fra Malaysia (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- johannesbrød (carob), mucilages og fortykningsmiddel (modifisert eller ikke, av johannesbrød) fra Tyrkia (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

- hurtignudler fra Vietnam (etylen oksid), tas inn med en kontrollfrekvens på 20 %

Andre endringer til vedlegg II:

- pepperfrukter (annet enn søte) fra India (plantevernmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn

- dragefrukt (pitahaya) fra Vietnam (plantevernmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn

- jordnøtter fra Egypt, Ghana, Gambia, India og Sudan (aflatoksiner) får en utvidet produktgruppe, som nå også skal inkludere jordnøtt-pasta

- sesamfrø fra India (plantevernmidler), man skal nå kun undersøkes for etylen oksyd og ingen andre plantevernmidler

Flytting mellom vedleggene:

- jordnøtter fra Argentina (aflatoksiner), flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av forbedring, kontrollfrekvens på 5 %

- hasselnøtter fra Aserbajdsjan (aflatoksiner), flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av forbedring, kontrollfrekvens på 20 %

- svart pepper fra Brasil (salmonella), flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av flere funn, kontrollfrekvens på 50 %

- auberginer fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler), flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av flere funn, kontrollfrekvens på 50 %

- pepperfrukter (søte og annet) og langbønner fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler), flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av flere funn, kontrollfrekvens på 50 %

- mandariner fra Tyrkia (plantevernmidler), flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av flere funn, kontrollfrekvens på 20 %

- appelsiner fra Tyrkia (plantevernmidler), flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av flere funn, kontrollfrekvens på 20 %

Overgangsbestemmelsen i art. 14 i grunnrettsakten endres til å ta høyde for endringer i vedleggene, slik at forsendelser med visse produkter som allerede er i transport kan importeres til EU/EØS etter de gamle reglene i inntil 20 dager etter at det oppdaterte regelverket har trådt i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økingen av kontrollfrekvensene for produktene i vedlegg I og II vil kunne medføre økte kostnader for næringen, samt gi Mattilsynets inspektører et merarbeid. Dette gjelder særlig for innføringen av tolv nye produkter i vedlegg I og tilsvarende antall nye produkter i vedlegg II. Reduksjonen i frekvensen for et produkt vil kunne gi næringen og Mattilsynet tilsvarende reduserte kostander og litt mindre arbeid.

Flyttingen av svart pepper fra Brasil (salmonella), auberginer fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler), pepperfrukter (søte og annet) og langbønner fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler), mandariner fra Tyrkia (plantevernmidler), appelsiner fra Tyrkia (plantevernmidler) vil medføre økte kostnader i forbindelse med kontrollen der det nå blir krav om at analyserapport skal følge forsendelsene ved innførsel til EU/EØS. Motsatt blir det for som slipper å følges av analyserapporten og får en redusert kontroll.

Fjerningen av hasselnøtter fra Tyrkia fra listen i vedlegg I vil gi importørene besparelser og muligheter til å importere produktene igjen uten kontroll og vil gi Mattilsynet en mulig besparelse på at man slipper å gjennomføre kontroll av produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg I og II. Innføringen av nye produkter i både vedlegg I og II fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjør utvidelsen av produktgruppene for jordnøtter (pasta av jordnøtter) for å fange opp alle varianter som det er knyttet risiko til. Flyttingen av flere produkter mellom vedleggene er også fornuftig sett i forhold til henholdsvis redusert risiko og forhøyet risiko.

Fjerningen av hasselnøtter fra Tyrkia fra vedlegg I fremstår som fornuftig ettersom risikoen er vurdert som svært lav.

Økningen av kontrollfrekvensene for flere av produktene i vedlegg I og II er hensiktsmessig for å samle inn mer informasjon om produktene og omfanget av utfordringene. Reduksjonen av kontrollfrekvenser er også hensiktsmessig sett i forhold til risikoen med få funn.

Endringene som gjøres til grunnrettsakten er fornuftige for å oppdatere overgangsordningen og bidra til at produktene som allerede er i transport til EU/EØS slipper å forholde seg til de nye reglene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/2246
Celexnr.: 32021R2246

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.01.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 06.01.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: