Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler - kvikksølv i fisk og salt

Kommisjonsforordning (EU) 2022/617 av 12. april som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for kvikksølv i fisk og salt

Commission Regulation (EU) 2022/617 of 12 April amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of mercury in fish and salt

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.03.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen har revidert grenseverdiene for kvikksølv i en rekke fiskearter, samt fastsatt grenseverdi i salt.

Kvikksølv er et giftig grunnstoff og en miljøgift. Kvikksølv finnes i metallisk form og som organiske og uorganiske forbindelser. Den organiske forbindelsen metylkvikksølv er mer giftig enn uorganisk og metallisk kvikksølv. Kvikksølv kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det kan føre til skader på nervesystemet og nyrene. Høye nivåer i morens blod kan gi fosterskader. EFSA (EUs mattrygghetsorgan) har fastsatt tolerabelt ukentlig inntak for metylkvikksølv til 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt og tolerabelt ukentlig inntak for uorganisk kvikksølv til 4 mikrogram per kilo kroppsvekt. Vi finner metylkvikksølv i fisk og sjømat, men mengdene varierer mye. Innholdet er avhengig av fiskeslag, størrelse og hvor fisken er fanget. Som et bidrag til å redusere eksponeringen for kvikksølv revideres nå grenseverdiene i fisk. Tilgjengelige forekomstdata viser at det er mulig å senke grenseverdiene i ulike fiskearter, og lavere grenseverdier er derfor nå gitt for disse artene. 

Codex Alimentarius har en grenseverdi på 0,1 mg/kg for kvikksølv i salt. Det fastsettes derfor samme grenseverdi i EU-lovgivningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1881/2006 er gjennomført i norsk rett ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Endringsforordningen til forordning (EF) nr. 1881/2006 om grenseverdier for kvikksølv i fisk og salt må gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. Mattilsynets egne analyser av fisk viser forekomstdata som hovedsakelig er under de reviderte grenseverdiene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/617
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32022R0617

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 236/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 26.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2022

Lenker