Endringer i MiFIR

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2024/791 av 28. februar 2024 om endring av forordning (EU) nr. 600/2014 med hensyn til forbedring av gjennomsiktighet av markedsopplysninger, fjerning av hindringer for et konsolidert offentliggjøringssystem, optimalisering av handelsforpliktelsene og forbud mot å motta betalinger for videresending av kundeordrer

Regulation (EU) 2024/791 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Regulation (EU) No 600/2014 as regards enhancing data transparency, removing obstacles to the emergence of consolidated tapes, optimising the trading obligations and prohibiting receiving payment for order flow

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Det må vurderes om tilpasninger må gjøres ettersom forordningen gjør endringer i regelverk som ikke er gjennomført i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen foreslo i 2021 endringer i verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II) og verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR). Målet med endringene er blant annet å styrke investorers informasjonstilgang ved å lette tilgangen til markedsdata, samtidig som markedsinfrastrukturen skal bli sterkere. Lovgivningsprosedyren i EU ble sluttført ved Rådets vedtak 20. februar 2024. De fleste endringene er gjort i MiFIR ved forordning (EU) 2024/791 som er omhandlet i dette notatet. Endringene i MiFID II er gjort i direktiv (EU) 2024/790.

Konsolidert offentliggjøringssystem (CTP)
Ved gjennomføringen av MiFID II i norsk rett ble regulering av datarapporteringstjenester implementert i verdipapirhandelloven kapittel 14, og konsolidert offentliggjøringssystem er en slik rapporteringstjeneste. Med et konsolidert offentliggjøringssystem menes et foretak med tillatelse til å samle inn handelsinformasjon fra regulert marked, multilateral handelsfasilitet, organisert handelsfasilitet og godkjent offentliggjøringsordning, og til å konsolidere og samle slik handelsinformasjon i en felles datastrøm som skal gjøres offentlig tilgjengelig for markedsaktørene ('consolidated tape providers' eller 'CTP').

Tidligere regelverk har ikke i tilstrekkelig grad insentivert til etablering av europeiske CTPer, og regelverket er derfor endret:

 • ESMA skal gjennomføre separate utvelgelsesprosedyrer for CTPer for obligasjoner, aksjer og ETFer og OTC-derivater. Først når ESMA har pekt ut en CTP, skal den søke om tillatelse fra ESMA.
 • Handelsplasser, systematiske internaliserere, andre verdipapirforetak og APAar ('approved publication arrangements') (med noen unntak for mindre aktører) er forpliktet til å utlevere handelsinformasjon til CTPer.
 • Utleveringen av handelsinformasjon til CTPer skal gjøres vederlagsfritt.
 • Handelsinformasjonen skal overføres til CTPen i et harmonisert høykvalitetsformat så nær sanntid som mulig og det stilles strenge krav til datakvaliteten.
 • CTPen skal formidle handelsinformasjonen til brukerne gjennom en kontinuerlig elektronisk direkte datastrøm på ikke-diskriminerende vilkår, så nær sanntid som teknisk mulig
 • CTPen kan ta betalt for tilgangen til handelsinformasjonen også etter 15 minutter (som er avgrensingen etter tidligere regelverk).

Synkronisering av klokker
Systemiske internaliserere, APAer og CTPer omfattes nå av regelen om sykronisering av klokker som ble innført med MiFID II. Tidligere gjaldt regelen bare for regulert marked og dets medlemmer. Synkronisering av klokker er viktig blant annet for å sørge for at handelsinformasjon kan overføres direkte til en CTP, for å bedre kunne avdekke og forhindre markedsmisbruk og for å kunne overvåke ordre på tvers av handelsplasser.

Forbud mot å motta vederlag for å utføre ordrer ved en bestemt handelsplass

MiFIR får en ny regel som gir forbud mot betaling for ordreflyt. Bestemmelsen forbyr at verdipapirforetak mottar noen form for vederlag fra en tredjepart for å utføre en ordre på en bestemt utførelsesplass eller for å videreformidle kundeordre til noen tredjepart for utførelse på en bestemt utførelsesplass (betaling for ordreflyt), når kunden er ikke-profesjonell, eller har valgt å bli behandlet som profesjonell.

Offentliggjøring av handelsinformasjon

Det gjøres flere endringer i reglene om pre- og posttrade transparens, herunder:

 • Reglene som setter grenser for handel i "dark pools" endres ("double volume cap" endres til en "single colume cap" på 7% hele markdet).
 • Definisjon av "likvide markder" endres
 • Endrede transparenskrav for systematiske internaliserere (SIer)
 • Handelssystemene "Request for quote" og "voice trading" ikke lenger underlagt pre-trade transparency regimet.
 • Reglene for pre-trade transparency for non-equity instrumenter splittes slik at det er en bestemmelse for derivater og en bestemmelse for andre non-equity instrumenter (primært obligasjoner). Hvorvidt derivater vil være underlagt krav om pre-trade transparency, vil nå baseres på derivatets karakteristikker og ikke hvorvidt det er "traded on a trading venue".
 • Reglene for post-trade transparency for non-equities endres. ESMA skal fastsette regimet for utsettelse av pris og volum for obligasjoner, strukturerte produkter og utslippstillatelser, og hvorvidt man omfattes av utsettelsesregimet skal bestemmes ut ifra størrelse på transaksjonene og likviditeten i det aktuelle instrumentet. ESMA skal fastsette terskler. Kompetente myndigheter har en særskilt adgang til å utvide perioden for utsettelser for statsobligasjoner utstedt av "eget" land.

Annet
Endringene innebærer også flere nye definisjoner, blant annet definisjoner som er viktige for konsolidering/harmonisering av markedsdata, eksempelvis hva som er definert som 'core market data'. Vidare er en rekke bestemmelser foreslått flyttet fra MiFID II til MiFIR for å oppnå en høyere grad av harmonisering av regelverkene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven (§ 8-1). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)727
Rettsaktnr.: (EU) 2024/791
Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No 600/2014
Celexnr.: 32024R0791

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.03.2024
Frist returnering standardskjema: 28.06.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker