EØS-notatbasen

Forslag til forordning om endringar i MiFIR som del i EU-kommisjonens handlingsplan for EUs kapitalmarknadsunion.

Forslag til forordning om endringar i MiFIR som del i EU-kommisjonens handlingsplan for EUs kapitalmarknadsunion.

Proposal for a regulation with amendments to MiFIR as part of the EU Commission's action plan for the EU Capital Markets Union.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakta er foreslått av Kommisjonen og skal behandles av Rådet/Parlamentet.

Rettsakta er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Sammandrag av innhald
­­Som del av EU-kommisjonens handlingsplan for kapitalmarknadsunionen i EU har Kommisjonen kome med forslag til endringar i MiFIR og MiFID II. Forslaget fokuserar på å forbetre transparens og tilgang til marknadsdata, forbetre konkurransevilkåra for handelsplattformar og sikre at EUs marknadsinfrastruktur forblir konkurransedyktig internasjonalt. Endringane vil ha størst verknad for dei systematiske internalisererane og handelsplattformane. Forordningen omtalt i dette notatet gjelder endringer i MiFIR. Dette må sees i sammenheng med forslag til endringer i MiFID (COM 2021)726.

Konsoliderte offentleggjeringssystem (CTP)
Ved gjennomføringa av MiFID II i norsk rett vart regulering av datarapporteringstenestar implementer i verdipapirhandellova kapittel 14, og konsoliderte offentleggjeringsystem er ein slik rapporteringsteneste. Med konsoliderte offentleggjeringsystem meinar ein føretak med tillating til å samle inn handelsinformasjon (post-trade) frå regulert marknad, multilateral handelsfasilitet, organisert handelsfasilitet og godkjente offenleggjeringsordningar, og til å konsolidere og samle slik handelsinformasjon i ein felles datastraum som vert gjort offentleg tilgjengeleg for marknadsaktørane ('consolidated tape providers' eller 'CTP').

Gjeldande regelverk har ikkje i tilstrekkelg grad insentivert til etablering av europeiske CTPar. EU-kommisjonen foreslår difor ei rekke endringar:

  1. Handelsplassar, systemiske internaliserere, andre verdipapirføretak og APAar ('approved publication arrangements') skal forpliktast til å utlevere handelsinformasjon (post-trade) til CTPar. EU-kommisjonen foreslår ikkje at regelen også skal gjelde for pre-trade informasjon.
  2. Med unntak av for mindre regulerte handelsplassar så skal utleveringa av handelsinformasjon til CTPar vere vederlagsfritt.
  3. Handelsinformasjonen skal overførast til CTPane i eit harmonisert høgkvalitetsformat så nær sanntid som mogleg.
  4. CTPane kan ta betalt for tilgangen til handelsinformasjonen også etter 15 minutter (som er avgrensinga etter gjeldande regelverk).
  5. ESMA skal, gjennom ein anbodskonkurranse, utpeike CTPar for aksjar, børshandla fond ('ETF'), obligasjonar og derivatar. Tildelinga som CTP skal gjelde for femårsperiodar.

Synkronisering av klokker
EU-kommisjonen foreslår at også systemiske internaliserere, APAar og CTPar skal omfattast av regelen om sykronisering av klokker som vart innført med MiFID II. Tidligare gjaldt regelen berre for regulert marknad og dets medlemmar. Synkronisering av klokker er rekna som viktig blant anna for å sørgje at handelsinformasjon (post-trade informasjon) kan overførast direkte til ein samla datastraum ('consolidated tape'), og for å betre kunne avdekke og forhindre marknadsmisbruk og for å kunne overvake ordre på tvers av handelsplassar.

Forbod mot returprovisjon
EU-kommisjonen foreslår å innføre eitt forbod mot betaling for formidling av kundeordre. Forbodet gjelder betaling frå tredjepartar for å formidle kundeordre til ein slik tredjepart for utførelse (for eksempel til systematiske internaliserere). Formålet er å forsøke å forhindre at systematiske internaliserer skal utføre handelen, men heller få meklarane til å sende ordrane til regulerte marknadar eller multilaterale handelsfasilitetar. Desse handelsplassane har typisk meir pre-trade transparens og EU går difor ut ifrå at dette vil auke kvaliteten på utførselen.

Offentliggjering av handelsinformasjon
EU-kommisjonen foreslår endringar i når unntak frå krav om offentleggjering av handelsinformasjon kan nyttast. Kommisjonen foreslår at unntak vert avgrensa til ordre som er meir enn dobbelt av normal marknadsstorleik, samt å erstatte double volume cap på bruken av unntak frå offentleggjering med ein single volume cap på 7% av totalt antal handlar.

Anna
EU-kommisjonen foreslår også ei rekke nye definisjonar, blant anna definisjonar som er viktige for konsolidering/harmonisering av marknadsdata, eksempelvis kva som er definert som 'core market data'. Vidare er ei rekke føresegner foreslått flytta frå MiFID II til MiFIR for å oppnå ein høgare grad av harmonisering av regelverka.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal takast inn i EØS-avtalen og gjennomførast i norsk rett ved inkorporasjon i verdipapirhandellova (§ 8-1). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikkje venta at endringane vil ha økonomiske og administrative konsekvensar.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordninga er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)727
Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No 600/2014

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker