Gjennomføringsbeslutning om koding i det europeiske koronasertifikatet

Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2021/2301 av 21. desember 2021 om endring av gjennomføringsvedtak (EU) 2021/1073 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner og regler for implementering av tillitsrammeverket for EUs digitale COVID-sertifikat etablert ved forordning (EU) 2021/953 av Europaparlamentet og rådet

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2301 of 21 December 2021 amending Implementing Decision (EU) 2021/1073 laying down technical specifications and rules for the implementation of the trust framework for the EU Digital COVID Certificate established by Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2022

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg V. Fri bevegelighet for arbeidstakere

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det legges opp til en hasteprosedyre fra EFTA-siden med ønske om innlemmelse i EØS-avtalen fortrinnsvis ved første ordinære møte i EØS-komiteen i februar.

Sammendrag av innhold

Enhver borger i EU har den grunnleggende retten til å bevege seg og oppholde seg fritt i medlemsstatene, med forbehold om begrensningene og betingelsene fastsatt i traktatene og av de tiltak som er vedtatt for å gi dem virkning. I europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38 / EF1 fastsettes detaljerte regler for utøvelse av denne retten.  Den pågående globale epidemien har ført til at denne grunnleggende retten til fri bevegelse har måtte bli innstrammet for å kunne begrense smittespredning.

EU har innført et digital koronasertifikat (EU DCC) (EU) 2021/953 for å kunne gjenåpne grenser, samtidig som smittespredning begrenses. 

Mange medlemsland har allerede annonsert at de vil innføre en gitt gyldighetsperiode på koronasertifikat for primærvaksinasjon. 

I den aktuelle rettsakten omtales ulike nye problemstillinger om koding av rettsaktene, eksempelvis om Janssen+ Pfizer skal kodes som booster eller som fullvaksinert. Folkehelseinstituttet har deltatt i Kommisjonens e-helsenettverk hvor rettsakten har blitt utviklet og har bidratt inn. Norge vil innen 1. februar følge de spesifikasjonene som er beskrevet i endringsrettsakten i dagens løsning. De siste detaljene sjekkes ut av Folkehelseinstituttet opp mot Kommisjonen. Innføring av rettsakten vil være fordelaktig for Norges del, slik at alle må følge de samme tekniske spesifikasjonene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Krever ingen forskriftsendringer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Det er positiv at man ved denne beslutningen kan legge til rette for korrekt registrering av fullvaksinering og oppfriskningsdoser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet, og vurderes og være innenfor departementets ansvarsområde. Spesialutvalget for helse er orientert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/953 som ble tatt inn i EØS-avtalen med Stortingets samtykke.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2301
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D2301

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.12.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: