Grensekontroll - Endring av kontrollfrekvensen for sammensatte produkter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2141 av 3. desember 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/2129 med hensyn til hyppigheten av fysisk kontroll av visse sammensatte produkter som føres inn i Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2141 of 3 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2129 as regards the frequency rates of physical checks on certain composite products entering the Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/2129, reguler kontrollfrekvensene for identitetskontroll og fysisk kontroll av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse. Frekvensene er fastsatt på bakgrunn av risikoen som er knyttet til dyrene og produktene.

Forordning (EU) 2021/2141 endrer kontrollfrekvensen for sammensatte produkter for nærmere å gjenspeile risikoen som er knyttet til disse sammensatte produktene (næringsmidler som er bestemt til konsum, og som inneholder både foredlede produkter av animalsk opprinnelse og produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder produkter der foredlingen av råvaren er en integrert del av produksjonen av sluttproduktet). Dette gjøres ved å erstatte vedlegg I til forordning (EU) 2019/2129.

Endringer deler de sammensatte produktene opp i flere kategorier med forskjellige kontrollfrekvenser. Det er de sammensatte produkter som faller inn under artikkel 12(2)(c) i forordning (EU) 2019/625 (gjennomført i norsk rett i forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628), som er hyllestabile og ikke trenger særskilte lagringsforhold og som ikke inneholder kjøtt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endringer i forskrift 9. mars 2020 nr. 708 om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130, som gjennomfører forordning (EU) 2019/2129 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene til forordning (EU) 2019/2129 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet og vil gjøre grensekontrollen lettere.

Endringen som forordning (EU) 2021/2141 gjør til forordning (EU) 2019/2129 skal høres innen kort tid.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene i kontrollfrekvensene til noen av de sammensatte produktene som ikke utgjør noen risiko eller utgjør en redusert risiko, fremstår som fornuftige og vil forenkle grensekontrollen av disse produktene ved at færre produkter skal kontrolleres. Byrden ved kontrollen fremstår proporsjonal sammenholdt med risikoen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 15

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2141
Basis rettsaktnr.: 2019/2129
Celexnr.: 32021R2141

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 204/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.08.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.08.2022