Økologi - Endring i kroatisk språkversjon av nye produksjonsregler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1921 av 4. november 2021 som korrigerer kroatisk språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 om gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om nødvendig dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og krav til informasjon fra medlemsland

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1921 of 4. November 2021 correcting the Croatian language version of Implementing Regulation (EU) 2020/464 laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the documents needed for the retroactive recognition of periods for the purpose of conversion, the production of organic products and information to be provided by Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kroatisk språkversjon av forordning (EU) 2020/464. Det er behov for endring i nevnte språkversjon siden den feilaktig viste til dato for ikrafttredelse istedenfor dato for anvendelse av det nye økologiregelverket som er 1.1.2022. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er EØS-relevant, men skal ikke gjennomføres i norsk rett og skal derfor ikke tas inn i ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1921 innebærer ingen konsekvenser for norske virksomheter eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant, men er ikke relevant å gjennomføre i norsk rett.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)1921
Rettsaktnr.: 2021/1921/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R1921

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2022
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: