Rapporteringsformat for utstyr i plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske som settes på markedet og innsamlet mengde avfall fra slikt utstyrt

Kommisjonens gjennomføringsrettsakt (EU) 2021/958 av 31. mai 2021 om format for nasjonal rapportering av data og informasjon om utstyr i plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske som settes på markedet og innsamlet avfall fra slikt utstyr, og rapporteringsformat for kvalitetskontroll i samsvar med artikkel 13(1)(d) og 13(2) i Europaparlamentets og rådets direktiv (EU) 2019/904

Commission Implementing Decision (EU) 2021/958 of 31 May 2021 laying down the format for reporting data and information on fishing gear placed on the market and waste fishing gear collected in Member States and the format for the quality check report in accordance with Articles 13(1)(d) and 13(2) of Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Den 31. mai 2021 vedtok Kommisjonen gjennomføringsrettsakt (EU) 2021/958 om fastsettelse av format for rapportering av data og informasjon om fiskeutstyr som bringes i omsetning og avfall fra fiskeutstyr som blir samlet inn i medlemsstatene og format for rapportering av kvalitetskontroll. Dette er en gjennomføringsrettsakt som utfyller kravene til rapportering knyttet til krav om produsentansvar for utstyr i plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av 5. juni 2019.  

Sammendrag av innhold

EUs direktiv om plastprodukter (2019/904) krever at det etableres produsentansvar for utstyr som inneholder plast fra fiskeri, akvakultur og fritidsfiske. Ordningene skal være i tråd med krav til produsentansvarsordninger i artikkel 8 og 8a i EUs rammedirektiv om avfall (2008/98). Det er krav om måling og rapportering av mengde utstyr som settes på markedet og innsamlet mengde avfall fra slikt utstyr.

EU-kommisjonen har nå vedtatt en rettsakt som gir nærmere bestemmelser om landenes årlige rapportering av data om mengde produkter satt på markedet og innsamlet mengde avfall. Første rapportering skal gjøres innen 30. juni 2024 og gjelder resultatene for 2022. Vedleggene til rettsakten inneholder format for rapporteringsskjemaer som skal fylles ut med mengdedata, samt format for rapportering av kvalitetskontroll. Mengdedata skal rapporteres på vekt (tonn).

Det er kun vekten av total mengde fiskeutstyr og dets komponenter som er obligatoriske å rapportere. I tillegg er det frivillig å fordele rapporteringen på ulike typer produkter, og for total andel og ulike typer plast og metall.

Kvalitetskontrollrapporten skal samle informasjon om metode og kvalitet på dataene som rapporteres. Her skal det også framgå begrunnelser for betydelige endringer i rapporterte data. I denne rapporten må det spesifiseres om det er brukt faktorer for konvertering, f.eks. fra volum til vekt.

Rapporteringer legges direkte inn i elektroniske portaler/databaser hos Kommisjonen. Samtidig informeres ESA om at rapporteringen er utført i henhold til rapporteringsforpliktelser i den aktuelle rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjelder format for landenes rapportering og har ikke rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen i Norge vil ikke til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble sendt på skriftlig prosedyre (4. februar - 11. februar 2022) til spesialutvalget for miljø.

Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/958
Basis rettsaktnr.: 2019/904
Celexnr.: 32021D958

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.11.2021
Frist returnering standardskjema: 25.02.2022
Dato returnert standardskjema: 18.02.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 174/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.02.2023

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker