Unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m.

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/2089 av 21. september 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2122 med hensyn til visse kategorier med produkter med lav risiko, produkter som utgjør en del av passasjerenes bagasje og kjæledyr som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, og om endring av nevnte delegerte forordning og delegert forordning (EU) 2019/2074 med hensyn til henvisninger til visse opphevede rettsakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2089 of 21 September 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2122 as regards certain categories of goods posing low risk, goods that form part of passengers’ personal luggage and pet animals exempted from official controls at border control posts and amending that Delegated Regulation and Delegated Regulation (EU) 2019/2074 as regards references to certain repealed legislation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. september 2021 og kunngjort i EUR-Lex den 30. november 2021. Rettsakten trådte i kraft i EU 20. desember 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/2122, stiller opp unntak fra kravene om at alle forsendelser omfattet av artikkel 47(1) i kontrollforordningen (EU) 2017/625 skal innom en grensekontrollstasjon for kontroll før de kan komme inn i EØS-området og slippes ut på markedet. Artikkel 48 i kontrollforordningen lister opp mulige situasjoner der slik grensekontroll kan unnlates. Kommisjonen har brukt denne muligheten til å opprette en rettsakt som regulerer disse unntakstilfellene. Rettsakten er rettet mot forskningsmateriale av ymse slag, skipsforsyninger, håndkjøtt, postforsendelser og kjæledyr (ikke kommersiell transport).

Denne endringsrettsakten, forordning (EU) 2021/2089, fastsetter flere presiseringer i forordning (EU) 2019/2122 for å gjøre denne lettere forståelig.

Endringen til artikkel 4 gir en utvidelse av unntaket for forskningsmateriell og materiell til analyse. Her utvides muligheten til å ta inn produkter som kun skal til forskning og analyse, og som ikke er ment å slippes ut på markedet. Her stilles det også opp krav til hvilke dokumenter som skal følge disse forsendelsene. Videre stilles det krav til godkjenningen som medlemsstaten gir for innførsel av disse forsendelsene og hvilke krav som forsendelsene må oppfylle, herunder krav til hvordan produktene skal destrueres i etterkant.

I artikkel 7 bokstav a) justeres regelverkskravet for å presisere at vektgrensen for unntaket er 2 kg. Endringene til artikkel 11 er en klargjøring av regelverkshenvisningen for forflytning av kjæledyr.

Videre endres vedlegg II og III der plakater som beskriver unntaksreglene, oppdateres på grunn av Brexit og hele Nord-Irland problematikken.

Rettsakten gjør også en endring i forordning (EU) 2019/2074 som omfatter gjeninnførsel av myndighetsavviste forsendelser. I forordning (EU) 2019/2074 er det vist til flere rettsakter som nå er opphevet og som berører hvilke dyr og produkter av animalsk opprinnelse som skal være gjenstand for kontroll ved en grensekontrollstasjon, inkludert sammensatte produkter. Disse henvisningene må oppdateres til de nye rettsaktene på dette området, henholdsvis forordning (EU) 2021/632 og forordning (EU) 2021/630.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2019/2122 i norsk rett.

Denne endringen vil kunne gjennomføres samtidig med fastsettelsen av nevnte forskrift.

Videre må forskrift 9. mars 2020 nr. 712 om offentlig kontroll – særlige regler om grensekontrollen, forordning (EU) 2019/1873, forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098 endres for å ta høyde for endringen som gjøres i forordning (EU) 2019/2074.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene i forordning (EU) 2019/2122 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Endringen knyttet til forskningsmateriell mv. vil gi næringen større muligheter og forenkle prosessen med å innføre disse produktene.

Endringen av forordning (EU) 2019/2074 er av ren redaksjonell karakter og vil ikke medføre noe nytt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene som gjøres for å rette opp utdaterte regelverkshenvisninger, er fornuftige og nødvendige for å sikre riktig regelverksetterlevelse.

Endringene ellers er presiseringer som hjelper med å klargjøre regelverket og hvordan regelverkskravene skal forstås. Særlig vil endringene i artikkel 4 om forskningsmateriell og produkter til analyse, sikre at man har kontroll på produktene gjennom hele løpet fra innførsel til destruksjon når man er ferdig med materialet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2089
Basis rettsaktnr.: 2019/2122 og 2019/2074
Celexnr.: 32021R2089

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2022
Frist returnering standardskjema: 06.05.2022
Dato returnert standardskjema: 16.06.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: