Utfyllende bestemmelser til IFD om definisjon av risikotakere i verdipapirforetak

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2154 av 13. august 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2034 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder spesifiserer egnede kriterier for å identifisere kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning på et verdipapirforetaks risikoprofil eller midlene det forvalter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2154 of 13 August 2021 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying appropriate criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on the risk profile of an investment firm or of the assets that it manages

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at direktiv 2019/2034 (Investment Firm Directive - IFD) tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regler til direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak (Investment Firm Directive, IFD).

Direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak gir blant annet regler om variabel godtgjørelse til ansatte med arbeidsoppgaver som har en vesentlig innvirkning på verdipapirforetakets risikoprofil eller midlene det forvalter (risikotakere). Et formål med reglene om variabel godtgjørelse til risikotakere er å skape balanse mellom deres interesser og interessene til verdipapirforetaket, aksjeeiere, kreditorer, kunder og andre berørte parter ved at risikotakere gis insentiver til å opptre i verdipapirforetakets langsiktige interesse.

Forordningen fastsetter kvalitative og kvantitative kriterier som skal anvendes for å definere hvilke ansatte som skal anses som risikotakere. En ansatt skal vurderes som risikotaker dersom ett eller flere av de kvalitative eller kvantitative kriteriene er oppfylt. De kvalitative kriteriene knytter seg særlig til stilling, beslutningsfullmakter og lederansvar for ansatte og/eller forretningsenheter. De kvantitative kriteriene fastsetter at ansatte med godtgjørelse som overstiger visse absolutte eller relative terskler skal anses som risikotakere, med mindre verdipapirforetaket godtgjør at vedkommendes arbeidsoppgaver likevel ikke har vesentlig innvirkning på verdipapirforetakets risikoprofil eller midlene det forvalter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen viderefører i hovedsak de tilsvarende reglene som gjelder for verdipapirforetak i dag, og får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er utfyllende til direktiv 2019/2034 som ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Ikrafttredelsestidspunktet må tilpasses slik at rettsakten tidligst trer i kraft samtidig som IFD i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2154
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2034
Celexnr.: 32021R2154

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.09.2021
Frist returnering standardskjema: 10.01.2022
Dato returnert standardskjema: 23.11.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: