Utfyllende bestemmelser til IFD om instrumenter som kan benyttes ved variabel godtgjørelse

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2155 av 13. august 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2034 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer de klassene av instrumenter som i tilstrekkelig grad gjenspeiler verdipapirforetakets kredittkvalitet ved fortsatt drift og mulige alternative ordninger som er egnet til å bli brukt til variabel godtgjørelse

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2155 of 13 August 2021 supplementing Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the classes of instruments that adequately reflect the credit quality of the investment firm as a going concern and possible alternative arrangements that are appropriate to be used for the purposes of variable remuneration

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Den utfyller IFD (2019/2034) som foreløpig ikke er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen er utfyllende regelverk til direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak (IFD, Investment Firm Directive)

Direktiv 2019/2034 om tilsyn med verdipapirforetak gir blant annet regler om variabel godtgjørelse til ansatte med arbeidsoppgaver som har en vesentlig innvirkning på verdipapirforetakets risikoprofil eller midlene det forvalter. Et formål med reglene om variabel godtgjørelse til slike ansatte er å skape balanse mellom de ansattes interesser og interessene til verdipapirforetaket, aksjeeiere, kreditorer, kunder og andre berørte parter ved at de ansatte gis insentiver til å opptre i verdipapirforetakets langsiktige interesse. Minst 50 % av den variable godtgjørelsen til slike ansatte skal derfor utbetales i (a) aksjer eller tilsvarende eierinteresser, (b) instrumenter knyttet til aksjer eller tilsvarende instrumenter som ikke er kontantinstrumenter, (c) andre godkjente kjernekapitalinstrumenter, tilleggskapitalinstrumenter eller andre instrumenter som fullt ut kan konverteres til ren kjernekapital eller som kan nedskrives, og som i tilstrekkelig grad gjenspeiler verdipapirforetakets kredittkvalitet ved fortsatt drift, eller (d) instrumenter som ikke er kontantinstrumenter, og som gjenspeiler instrumentene i porteføljene som forvaltes.

For verdipapirforetak som ikke utsteder noen av de ovennevnte instrumentene, kan tilsynsmyndigheten godkjenne anvendelsen av alternative ordninger som oppfyller samme formål.

Forordningen gir nærmere regler om hvilke instrumentklasser som oppfyller bokstav (c) ovenfor (understreket), og om hvilke krav som stilles til de alternative ordningene for verdipapirforetak som ikke utsteder noen av instrumentene nevnt ovenfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen viderefører i hovedsak regler som gjelder for verdipapirforetak i dag, og får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Ikrafttredelsestidspunkt må vurderes tilpasset slik at rettsakten trer i kraft tidligst samtidig som IFD i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2155
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2034
Celexnr.: 32021R2155

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.09.2021
Frist returnering standardskjema: 10.01.2022
Dato returnert standardskjema: 23.11.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: