Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/80 av 19. januar 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/80 of 19 January 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for the United Kingdom in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Storbritannia har den siste måneden varslet Kommisjonen om flere utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i fjørfebesetninger eller hos fugler i fangenskap i følgende områder:

 • 11.12.2021 – Washington, Sunderland, Tyne & Wear i England.
 • 22.12.2021 – Buckfastleigh, Teignbridge, Devon i England.
 • 28.12.2021 – Watlington, King’s Lynn og West Norfolk, Norfolk i England og North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire i England.
 • 30.12.2021 – Romsey, Test Valley, Hampshire i England.
 • 31.12.2021 – Mablethorpe, East Lindsey, Lincolnshire i England og Louth, East Lindsey, Lincolnshire i England.
 • 02.01.2022 – Eton, Windsor & Birkenhead, Berkshire i England.
 • 03.01.2022 – Alford, East Lindsey, Lincolnshire i England.
 • 04.01.2022 – Lazonby, Eden, Cumbria i England.
 • 05.01.2022 – North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire i England.
 • 07.01.2022 – Upholland, West Lancashire, Lancashire i England. 

Myndighetene i landet har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringen av Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra berørt område.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/80
Celexnr.: 32022R0080

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.01.2022
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: