Vet - endring av tredjelandslister - produkter av animalsk opprinnelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/34 av 22. desember 2021 som endrer vedleggene III, VIII, IX og XI til forordning (EU) 2021/405 angående lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel til unionen av visse viltlevende viltfugler ment for humant konsum, forsendelser av visse muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler, visse fiskeriprodukter og av froskelår og snegler samt oppheving av beslutning 2007/82/EF

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/34 of 22 December 2021 amending Annexes III, VIII, IX and XI to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain wild game birds intended for human consumption, of consignments of certain bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods, of certain fishery products, and of frogs’ legs and snails, and repealing Decision 2007/82/EC

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 22. desember 2021, og kunngjort i EUR-Lex 13. januar 2022. Rettsakten trådte i kraft i EU den 14. januar 2022.

Sammendrag av innhold

Den foreslåtte forordningen gjør endringer i forordning (EU) 2021/405 om lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel av animalske varer fra. Det gjøres endringer i forordning (EU) 2021/405 vedleggene III, VIII, IX og XI angående hvilke tredjestater eller regioner i disse det kan innføres fuglevilt fra, muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler, visse fiskeriprodukter, froskelår og snegler samt at beslutning 2007/82/EF oppheves.

Ifølge kontrollforordningen (EU) 2017/625 art. 126 nummer (2) bokstav (a) skal tredjestater bare kunne inkluderes i listene over tredjestater det kan innførers varer fra dersom de oppfyller kravene i samme forordnings art. 127 og de som fremkommer i forordning (EU) 2019/625 art. 4
bokstavene (a) til (f). Art. 4 bokstav (f) stiller krav om at det skal forekomme et kontrollprogram for reststoffer som skal godkjennes i tråd med kommisjonsbeslutning 2011/163/EU, fortalen punktene (1) til (4). 

I forordning (EU) 2021/2315 fremkommer resultatene av vurderinger knyttet til kontrollprogrammer for reststoffer for en rekke animalske produkter. Noen tredjestater får ikke godkjent sine respektive kontrollprogrammer for reststoffer, mens andre får sine godkjent:

  • Forordning (EU) 2021/2315 har trukket tilbake godkjenningen av Tunisia sitt kontrollprogram for reststoffer for vilt, se forordning (EU) 2022/34 fortalepunkt (5) for nærmere informasjon. Tunisia skal dermed fjernes fra listen over tredjestater som er godkjent for innførsel av viltlevende fugler fra.
  • Forordning (EU) 2021/2315 har delt kategorien "akvakultur produkter" i vedlegget til beslutning 2011/163/EU inn i fire underkategorier, fisk, produkter av fisk (eksempelvis kaviar), skalldyr og bløtdyr (mollusker). Det er vurdert som hensiktsmessig at tilsvarende oppdeling innføres i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX.
  • Forordning (EU) 2021/2315 har godkjent kontrollprogrammene for reststoffer for akvakulturprodukter underkategorien fisk for en rekke tredjestater, se forordning (EU) 2022/34 fortalepunkt (8) for nærmere informasjon om hvilke tredjestater som er omfattet.
  • Forordning (EU) 2021/2315 har godkjent kontrollprogrammene for reststoffer for akvakulturprodukter underkategoriene fisk og skalldyr for en rekke tredjestater, se forordning (EU) 2022/34 fortalepunkt (9) for nærmere informasjon om hvilke tredjestater som er omfattet.
  • Forordning (EU) 2021/2315 har godkjent kontrollprogrammene for reststoffer for akvakulturprodukter underkategorien skalldyr for en rekke tredjestater, se forordning (EU) 2022/34 fortalepunkt (10) for nærmere informasjon om hvilke tredjestater som er omfattet.
  • Forordning (EU) 2021/2315 har godkjent kontrollprogrammene for reststoffer for akvakulturprodukter underkategoriene produkter av fisk (eksempelvis kaviar) og skalldyr for Iran, se forordning (EU) 2022/34 fortalepunkt (11).
  • Forordning (EU) 2021/2315 har trukket tilbake godkjenningen av Oman sitt kontrollprogram for reststoffer for fisk, se forordning (EU) 2022/34 fortalepunkt (12) for nærmere informasjon. Oman skal dermed fjernes fra listen i vedlegg IX over tredjestater det kan innføres fisk fra.
  • I fortalepunkt (13) fremkommer at Georgia og Russland skal føres opp på listen i vedlegg XI over tredjestater som det kan innføres froslelår og snegler fra.
  • I fortalepunkt (14) fremkommer at kommisjonsbeslutning 2007/82/EF skal oppheves slik at det ikke lenger foreligger forbud mot import fra Guinea av fiskeriprodukter. Guinea skal dermed føres opp på listen i vedlegg IX over tredjestater det kan innføres villfanget fisk fra. 

Vedleggene III, VIII, IX og XI til forordning (EU) 2021/405 er dermed endret i tråd med overstående.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjør mindre endringer i forordning (EU) 2021/405 om fra hvilke tredjestater det til Unionen kan innføres animalske varer fra. Endringene vil innarbeides i den forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/405.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke
tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2022/34
Celexnr.: 32022R0034

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: