Biprodukter etter avfallsregelverket som gjødselvare

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/973 av 14. mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 ved fastsettelse av kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhet for bruk av biprodukter i EU-gjødselvarer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/973 of 14 March 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council by laying down criteria on agronomic efficiency and safety for the use of by-products in EU fertilising products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.07.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

En EU-gjødselvare kan inneholde biprodukter i henhold til avfallsdirektivet (2008/98/EF). Da EU-gjødselvareforordningen ble vedtatt var ikke kriteriene for disse biproduktene klare, og forordningen innholdt kun informasjon om at slike kriterier skulle fastsettes senere. Denne forordningen fastsetter disse kriteriene. 

Biprodukter etter avfallsregelverket utgjør en svært heterogen kategori av stoffer. Disse stoffene har ulike fysiske og kjemiske egenskaper og kan oppnås under ulike produksjonsprosesser.

Det åpnes opp for ammoniumsalter, sulfatsalter, fosfatsalter, elementært svovel, kalsiumkarbonat eller kalsiumoksid eller blandinger av disse. Innhold av organisk karbon (Corg) må ikke være mer enn 0,5 % av tørrstoffet. Videre er det grenseverdier for PAH, PCDD/PCDF, krom og thallium.

Videre forseslås det at det åpne opp for de mest brukte biproduktene i henhold til eksisterende praksis. Disse er  moderlut fra reaksjonen av 5(β-metyl-tioetyl)-hydantoin med kaliumkarbonat i metioninproduksjonsprosessen, rester fra mineral- og malmbehandling og rensing, etterdestillasjonslut fra Solvay-prosessen, karbid kalk fra acetylenproduksjon, jernholdig slagg, metallsalter fra malmkonsentratbehandling og metalloverflatebehandling samt humus- og fulvinsyrer fra misfarging av drikkevann.

Aktivitetskonsentrasjonsverdiene for naturlig forekommende radionuklider fra seriene U-238 og Th-232 i en EU-gjødselvare som inneholder  restprodukter fra bearbeiding eller rensing av sedimentær fosfatmalm må ikke overstige 1 kBq/kg av produktet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen blir implementert, vil denne forordningen føre til en endring i forskrift om EU-gjødselvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen og forbrukere utover det som er beskrevet for forordning (EU) 2019/1009.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer forordningen som EØS-relevant og akseptabel forutsatt at den nye EU-gjødselvareforordningen implementeres. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)1437
Rettsaktnr.: 2022/973
Basis rettsaktnr.: 2019/1009
Celexnr.: 32022R0973

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.03.2022
Frist returnering standardskjema: 18.07.2022
Dato returnert standardskjema: 19.09.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: