Forordning om gebyr for visse administratorer av finansielle referanseverdier

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/805 av 16. februar 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 om angivelse av gebyrer for tilsyn av Den europeiske verdipapir- og markedsstilsynsmyndigheten for visse administratorer av referanseverdier

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/805 of 16 February 2022 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council by specifying fees applicable to the supervision by the European Securities Markets Authority of certain benchmark administrators

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsaken er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene. Basisrettsakten referanseverdiforordningen er innlemmet i EØS-avtalen og i kraft i Norge.

Sammendrag av innhold

Administratorer av visse kritiske referanseverdier etter referanseverdiforordningen er underlagt direkte tilsyn av den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA. Det samme gjelder administratorer fra tredjeland. Kommisjonsforordningen fastsetter hvilket gebyr disse administratorene skal betale til ESMA ved søknad om tillatelse eller registrering og for det løpende tilsynet. Forordningen gir regler om beregningsgrunnlag, betaling med mer.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan skje i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er per juli 2022 seks norske administratorer av  referanseverdier. Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert rettsakten og kommet til at den er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I EU skal kravene i forordningen anvendes fra 27. mai 2022. Finanstilsynet antar at samme dato kan gjelde i EØS/EFTA-statene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/805
Basis rettsaktnr.: 2016/1011
Celexnr.: 32022R0805

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.02.2022
Frist returnering standardskjema: 20.06.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: