Forordning om regionale økonomiske regnskaper for landbruket

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/590 av 6. april 2022 om endring av forordning (EF) nr. 138/2004 når det gjelder regionale økonomiske regnskaper for landbruket

Regulation (EU) 2022/590 of the European Parliament and of the Council of 6 April 2022 amending Regulation (EC) No 138/2004 as regards regional economic accounts for agriculture

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.07.2022

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

EUs statistikontor Eurostat har utarbeidet europeisk landbruksstatistikk i flere tiår. I dag dekker den følgende aspekter: gårdstrukturer, økonomiske regnskap for landbruk, dyre- og planteproduksjon, økologisk landbruk, jordbrukspriser, plantevernmidler, næringsstoffer og andre landbruksmiljøaspekter. Hovedmålet er å overvåke landbrukspolitikken i EU, og støtte politikkutforming. Mye av rammeverket som omhandler EUs landsbruksstatistikk er ansett EØS-relevant og tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk).

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 om økonomiske regnskaper for landbruket (EAA) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI. Forordningen, som er endret seks ganger, formaliserer den nasjonale delen av landbruksregnskapene. Landbruksregnskaper på regionalt nivå (REAA) har inntil nylig ikke vært en del av forordningen, men har likevel blitt utarbeidet på frivillig basis av etter hvert de fleste EU-land.

Forordning (EU) nr. 2022/590 endrer forordning (EF) nr. 138/2004 ved å legge til en forpliktelse om å utarbeide regionale landbruksregnskaper på det europeiske regionnivået NUTS 2, som definert i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003. Den første rapporteringen av regionale landbruksregnskaper skal skje innen 30. september 2023. Det vil være mulig å søke om utsettelse av første rapportering til 30. september 2025.

I tillegg inneholder forordning 2022/590 bestemmelser om kvalitetsrapportering, endringer i komitologiprosedyrer, regler for søknad om utsatt rapportering og justeringer i enkelte definisjoner og frister for landbruksregnskaper.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har deltatt i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Eventuell utvikling og drift av regionale landbruksregnskaper vil kreve ekstra ressurser hos NIBIO som ansvarlig myndighet for denne statistikken. Videreføring av statistikken uten regional inndeling vil ha begrensede administrative og økonomiske konsekvenser som kan dekkes innenfor NIBIOs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 om etablering av en felles klassifisering av territorielle enheter for statistikk (NUTS) er ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det vil derfor være nødvendig med en tilpasningstekst om at Norge ikke skal være bundet av de regionale inndelingene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/590 i beslutningen om å ta forordningen inn i EØS-avtalen. En tilsvarende tilpasning er blant annet gjort forbindelse med beslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 549/2013 om det europeiske systemet for nasjonal- og regionalregnskaper (ESA 2010).

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå og NIBIO, som finner den relevant og akseptabel gitt nevnte tilpasning om at Norge ikke skal være bundet av å rapportere regionale landbruksregnskaper.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2022/590
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R0590

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2022
Frist returnering standardskjema: 28.07.2022
Dato returnert standardskjema: 18.07.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: