Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Chile

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/903 av 8. juni 2022 om likeverdigheten av det regulatoriske rammeverket for sentrale motparter i Chile til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/903 of 8 June 2022 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Chile to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble truffet av EU-kommisjonen 8. juni 2022 og trådte i kraft 29. juni 2022. Den er innlemmet i EØS-avtalen ennå og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR § 1 nr. 23.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/903 er en likeverdighetsvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motparter i Chile etter artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdighetsvurderingen innebærer at den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA kan anerkjenne sentrale motparter etablert i Chile slik at de kan tilby clearingtjenester til clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS. Slike likeverdighetsvurderinger skal sikre at de sentrale motpartene fra tredjeland som tilbyr clearingtjenester i EØS, er underlagt juridiske og tilsynsmessige rammer som ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS for en høyere risiko enn de kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motparter etablert i EØS og heller ikke påfører EØS som sådan for et uakseptabelt nivå av systemrisiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er inntatt i § 1 nr. 23 i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR med hjemmel i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket har ingen ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/903
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0903

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2022
Frist returnering standardskjema: 30.09.2022
Dato returnert standardskjema: 10.08.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 99/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker