Likeverdighetsbeslutning etter EMIR om sentrale motparter i Malaysia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/902 av 8. juni 2022 om likeverdigheten av det regulatoriske rammeverket for sentrale motparter i Malaysia til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/902 of 8 June 2022 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Malaysia to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2022

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen ble truffet av EU-kommisjonen 8. juni 2022 og trådte i kraft 29. juni 2022. Den er innlemmet i EØS-avtalen ennå og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR § 1 nr. 22. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/902 er en likeverdighetsvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motparter i Malaysia etter artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdighetsvurderingen innebærer at den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA kan anerkjenne sentrale motparter etablert i Malaysia slik at de kan tilby clearingtjenester til clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS. Slike likeverdighetsvurderinger skal sikre at de sentrale motpartene fra tredjeland som tilbyr clearingtjenester i EØS, er underlagt juridiske og tilsynsmessige rammer som ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS for en høyere risiko enn de kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motparter etablert i EØS og heller ikke påfører EØS som sådan for et uakseptabelt nivå av systemrisiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen er tatt inn i § 1 nr. 22 i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR med hjemmel i verdippairhandelloven og verdipapirforskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket har ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Finanstilsynet fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/902
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32022D0902

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2022
Frist returnering standardskjema: 30.09.2022
Dato returnert standardskjema: 12.12.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 99/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 04.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker