RoHS2, vedlegg III, nytt unntak 9(a)-III, seksverdig krom

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2023/171 av 28. oktober 2022 om endring, med sikte på tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utviklingen, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsdrevne varmepumper

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2023/171 of 28 October 2022 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for hexavalent chromium as an anticorrosion agent in gas absorption heat pumps

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.07.2022

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget ble vedtatt i Kommisjonen 28.10.22, og vedtatt i Rådet og Europarlamentet i desember 2022. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juni 2023 og gjennomført i Norge 19. juni 2023.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III og IV i RoHS omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i henhold til vedlegg II i direktiv 2011/65/EU. 

EU har mottatt søknad om et nytt unntak fra forbudet mot bruk av seksverdig krom, unntak nr. 9(a)-III i vedlegg III i RoHS. Unntaket omfatter at opptil 0,7 vektprosent seksverdig krom kan brukes som antikorrosjonsmiddel i arbeidsvæsken i lukkede kretsløp av karbonstål i gassabsorpsjonsdrevne varmepumper for rom- og vannoppvarming. Unntaket gjelder kun produkter som er innenfor kategori 1 "store husholdningsapparater" i vedlegg I i RoHS.

EU-kommisjonen har vedtatt å innvilge søknaden om unntaket, og begrunner dette med at gode alternativer som kan erstatte funksjonen til seksverdig krom som et antikorrosjonsmiddel ikke er tilgjengelig på markedet. EU-kommisjonen konkluderer med at substitusjon/eliminasjon av seksverdig krom vil samlet sett gi et negativt utslag på miljø-, helse- og forbrukersikkerhet, og at det derfor bør gis et unntak.

Unntaket er gyldig til 31. desember 2026.

Det nye unntaket, nr. 9(a)-III, er lagt til vedlegg III i RoHS. Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3" til Produktforskriftens kapittel 2a, er endret.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom dette unntaket fra RoHS-forbudet blir tatt inn i EØS-avtalen medfører det at norske bedrifter får samme regelverk og konkurransevilkår som andre bedrifter i EU/EØS-området. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen.

Forslaget har vært på internasjonal høring av Biois, som har vurderte søknaden om unntak for bruk av heksavalent krom i antikorroderende middel på oppdrag fra EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde også sitt forslag på internasjonal høring 10.06.– 08.07.2022, Electrical equipment – hexavalent chromium as an anticorrosion agent in gas absorption heat pumps (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere på Biois og EU-kommisjonens høringer. Norge hadde forslaget på nasjonal høring 28.november 2022 - 13. januar 2022: Høring av endringer av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/171
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32023L0171

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2023
Frist returnering standardskjema: 10.02.2023
Dato returnert standardskjema: 27.01.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.06.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.11.2022
Høringsfrist: 13.01.2023
Frist for gjennomføring: 14.06.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 19.06.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.07.2023

Lenker