Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1197 av 11. juli 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen og som retter vedlegg XIV når det gjelder oppføring av Storbritannia

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1197 of 11 July 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds and correcting Annex XIV as regards an entry for the United Kingdom

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.07.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

  • 8. , 15. og 18. juni i Britisk Columbia

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

  • 9. juni i Colorado

Myndighetene i Canada og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at et tidligere varslet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 1. februar 2022 i Nova Scotia nå er bekjempet.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at 12 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 20. januar 2022 til 19. mars 2022 nå er bekjempet. Utbruddene affiserte følgende områder:

  • Ross-on-Wye, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire, England
  • Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, England
  • Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, England
  • Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, England
  • Beith, North Ayrshire, Scotland
  • Strichen, Aberdeenshire, Scotland

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen fra Canada og Storbritannia, og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Canada og Storbritannia i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene. Samtidig rettes en datofeil i raden "GB-2.125" i oppføringen for Storbritannia i vedlegg XIV.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gjennomført i dyreimportforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2022/1197
Celexnr.: 32022R1197

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.07.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 19.07.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2022